Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 127/16 Wójta Gminy Łomża

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 7 762,00 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 7 762,00 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 7 762,00 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 7 762,00 zł.

§ 5. Zwiększyć plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 241 120,00 zł.

§ 6. Zwiększyć plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 241 120,00 zł.

§ 7. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 35 828160,49 zł, w tym: bieżące - 34 050 413,00 zł, dochody majątkowe - 1 777 747,49 zł.

2. Wydatki ogółem - 36 581 736,99 zł, w tym: bieżące - 29 615 107,78 zł, wydatki majątkowe - 6 966 629,21 zł.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Piotr Kłys


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/16
Wójta Gminy Łomża
z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiana planu dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

majątkowe

Majątkowe razem:

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

801

Oświata i wychowanie

123 349,85

0,00

241 120,00

364 469,85

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

41 194,85

0,00

0,00

41 194,85

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

0,00

161 660,00

161 660,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

0,00

161 660,00

161 660,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

0,00

0,00

79 460,00

79 460,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

0,00

79 460,00

79 460,00

bieżące razem:

24 690 190,35

0,00

241 120,00

24 931 310,35

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

41 194,85

0,00

0,00

41 194,85

majątkowe

majątkowe razem:

1 477 747,49

0,00

0,00

1 477 747,49

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

366 151,32

0,00

0,00

366 151,32

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

8 503 766,32

-7 762,00

7 762,00

8 503 766,32

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 872 000,00

-7 762,00

0,00

2 864 238,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 872 000,00

-7 762,00

0,00

2 864 238,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

10 000,00

0,00

7 762,00

17 762,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

10 000,00

0,00

7 762,00

17 762,00

Bieżące razem:

9 119 102,65

-7 762,00

7 762,00

9 119 102,65

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

35 587 040,49

-7 762,00

248 882,00

35 828 160,49

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

407 346,17

0,00

0,00

407 346,17


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/16
Wójta Gminy Łomża
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 127/16
Wójta Gminy Łomża
z dnia 31 maja 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zmniejszenie plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 7 762,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 - 7 762,00 zł

/dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych/

Objaśnienia do § 2.

Zmniejszyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 7 762,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 - 7 762,00 zł

Objaśnienia do § 3.

Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 7 762,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85213 § 2010 - 7 762,00 zł

/dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej/

Objaśnienia do § 4.

Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 7 762,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85213 § 4430 - 7 762,00 zł

Objaśnienia do § 5.

Zwiększyć plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 241 120,00 zł., w tym:

Dział 801 rozdział 80103 § 2030 - 161 660,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 2030 - 79 460,00 zł

/dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego/

Objaśnienia do § 6.

Zwiększyć plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 241 120,00 zł., w tym:

Dział 801 rozdział 80103 § 2590 - 6 850,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4010 - 154 810,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 2590 - 6 850,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 4010 - 72 610,00 zł

/realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego/

Objaśnienia do § 7.

Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia - 10 250,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4300 - 5 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75075 § 4210 - 5 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4360 - 250,00 zł

2. Zwiększenia - 10 250,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4700 - 5 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75075 § 4170 - 5 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4700 - 250,00 zł

Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia - 1 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85211 § 4210 - 1 000,00 zł

2. Zwiększenia - 1 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85211 § 4300 - 1 000,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe