Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/154/16 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 13 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik do Uchwały Nr XXI/154/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe