Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/32/16 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

z dnia 13 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz § 20 ust.2 pkt 7 Statutu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 48, poz. 857, z 2013 r., poz. 32 oraz z 2014 r. poz. 331) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć w Biurze Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"w Korycinie, ul. Słowiańska 14. .

2. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

3. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, ODT, PDF zgodnie z Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971).

4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

§ 4. W przypadku nie wpłacenia w ustalonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja, o której mowa w § 1 stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6. Traci moc uchwała z dnia 7 marca 2013 r. Zgromadzenia Związku Gmin"Kumiałka-Biebrza"z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin"Kumiałka-Biebrza"(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.1894 i 3347).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"


Antoni Rymarski


Załącznik do Uchwały Nr VII/32/16
Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza"
z dnia 13 czerwca 2016 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie Związku Gmin ,,Kumiałka - Biebrza"

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

Organ właściwy do złożenia deklaracji

Zarząd Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza", ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin

Miejsce składania:

Biuro Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza", ul. Słowiańska 14, 16-140 Korycin

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

?

Pierwsza deklaracja

?

Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

?

Korekta deklaracji

?

Ustanie obowiązku opłaty

B. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

?

właściciel

?

współwłaściciel

?

posiadacz nieruchomości

?

najemca, dzierżawca

?

jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

?

inny podmiot (podać nazwę)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Nazwisko i imię (imiona) / Pełna nazwa

Pesel

Telefon, e-mail

Adres zamieszkania / Siedziba składającego deklarację

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (gospodarstwa domowego)

Odpady są zbierane w sposób:

?

selektywny

?

nieselektywny

Sposób zagospodarowania odpadów biodegradowalnych: (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy zdeklarowali się zbierać odpady w sposób selektywny)

Oświadczam,że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zagospodarowuję odpady biodegradowalne poprzez kompostowanie:

?

tak

?

nie

Zobowiązuję się do wyposażenia posesji wskazanej w części D w ……… szt. pojemników o pojemności …............... litrów

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D zamieszkuje …….. osób

F. WYLICZENIE OPŁATY OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Rodzaj gospodarstwa domowego

Liczba gospodarstw na nieruchomości, których deklaracja dotyczy

Stawka opłaty (zł/ m-c)

Kwota opłaty (zł / m-c)

1 - osobowe

1.

5.

9.

gospodarstwo domowe wieloosobowe

2 - osobowe

2.

6.

10.

3- osobowe

3.

7.

11.

4 - osobowe i więcej

4.

8.

12.

Kwota opłaty miesięcznej (suma z pozycji: 9,10,11,12)

13.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej, wskazanej w części Eniniejszejdeklaracjiodpadykomunalnepowstają w ilości: (należy podać liczbę pojemników oraz ich pojemność)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie: W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami z art. 3a ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ((Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 250) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Opłatę należy uiszczać za okres trzech miesięcy bez wezwania na rachunek bankowy Związku Gmin oraz w drodze inkasa w odstępach kwartalnych:

do 15 marca danego roku za I kwartał, do 15 czerwca danego roku za II kwartał, do 15 września danego roku za III kwartał, do 15 grudnia danego roku za IV kwartał.

Objaśnienia: 1. Zbieranie odpadów w sposób selektywny - polega na segregacji odpadów osobno każdej frakcji: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, popiół, odpady biodegradowalne i frakcji odpadów, których nie da się wysegregować tj. odpady zmieszane.

2. Odpady posegregowane należy zbierać i przechowywać na terenie nieruchomości, a w dniu wywozu poszczególnej frakcji wystawić przed posesję zgodnie z harmonogramem wywozu.

3. Odpady biodegradowalne - są to odpady ulegające naturalnemu rozkładowi, takie jak: skoszona trawa, liście, odpady spożywcze np. resztki obiadu.

4. Zbieranie odpadów w sposób nieselektywny - odpady komunalne nie poddane segregacji
Odpady zbierane w sposób nieselektywny będą odbierane od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem wywozu.

5. Gospodarstwo domowe wieloosobowe - zespół osób mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe.

6. Właściciel - współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe