Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 3 Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie przekazania Gminie Krasnopol zarządzania drogą gminną Głuszyn - Daniłowce Nr 102051B na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Sejny o długości 582m, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn -Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn- Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki."

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 31.05.2016 r. w Krasnopolu pomiędzy Gminą Krasnopol reprezentowaną przez Karola Szrajberta - Wójta Gminy Krasnopol zwaną dalej ''Przejmującym " a Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Piotra Franciszka Alszko - Starostę Powiatu Sejneńskiego oraz Romualda Witkowskiego - Wicestarostę Powiatu Sejneńskiego i Gminę Sejny reprezentowaną przez Dariusza Adama Łostowskiego - Wójta Gminy Sejny Zwanych dalej " Przekazującymi "

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 - z późn. zmn.), art. 5 ust. 2 art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz Uchwały Nr XIV/76/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem gminnej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji i Uchwały Nr XVI/88/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem powiatowej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji oraz Uchwały Nr XIV/162/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Sejneńskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową i Uchwały Nr XIV/163/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia od Gminy Sejny zadania publicznego zarządzania drogą gminną, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Ze względu na poprawę bezpieczeństwa dojazdu oraz zwiększenie dostępu do sieci dróg i obiektów użyteczności publicznej miejscowości Głuszyn (Gmina Krasnopol), Sumowo (Gmina Sejny) Przekazujący powierza a Przejmujący przejmuje w pełnym zakresie prawa i obowiązki zarządcy drogi gminnej Nr 102051B na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Sejny o długości 582 m i drogi powiatowej Nr 1173B na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Krasnopol o długości 1235 m oraz wynikające z ustawy o drogach publicznych - w szczególności z art. 20, 22, 39, 40, 42, a także przepisów wykonawczych i innych obowiązujących w drogownictwie. Pełnienie przez Przejmującego obowiązków zarządcy drogi wykonywane będzie nieodpłatnie.

§ 2. Przejmujący wyraża wolę pełnienia obowiązków inwestora zadania pod nazwą " Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn -Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol gminnej Głuszyn- Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki".

§ 3. Przekazujący zezwala Przejmującemu na dysponowanie pasem drogowym w granicach objętych zakresem robót.

§ 4. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania, a wygasa po 5 latach od dnia wypłaty płatności końcowej po zakończeniu inwestycji p. " Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn -Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn- Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki" (tj. po obowiązywaniu okresu trwałości projektu).

§ 5. 1. Strony mogą wcześniej rozwiązać porozumienie ze względu na brak środków finansowych.

2. W razie naruszenia prawa lub postanowień porozumienia przez Przejmującego, Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 7. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron oraz 2 dla celów publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.

Starosta Sejneński


Piotr Franciszek Alszko


Wicestarosta Sejneński


Romuald Witkowski


Wójt Gminy Sejny


Dariusz Adam Łostowski

Wójt Gminy Krasnopol


Karol Szrajbert

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe