Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 14 czerwca 2016r.

w zmiany Statutu Gminy Czarna Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarna Białostocka (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3070) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Obrady sesji są transmitowane a zarejestrowany dźwięk i obraz udostępniany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe