Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/130/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 656) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb korzystania z:

1) zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) miejsca wykorzystywanego do kąpieli i terenu przyległego przeznaczonego do wypoczynku na zalewie wodnym Czapielówka w Czarnej Białostockiej jak w załaczniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/130/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZALEWU WODNEGO "CZAPIELÓWKA"
W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

§ 1. Ilekroć mowa o Zalewie rozumie się przez to zbiornik retencyjny na rzece Czapielówka wraz z częścią otaczającego go terenu. Na mapce stanowiącej załącznik graficzny do Regulaminu obszar Zalewu obrysowany jest czerwoną linią.

§ 2. Zarządcą Zalewu jest Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej.

§ 3. Każda osoba korzystająca z Zalewu ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.

§ 4. Zalew jest terenem ogólnodostępnym przeznaczonym na cele rekreacyjne, wypoczynkowe, kulturalne, sportowe i edukacyjne.

§ 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Zalewu zobowiązane są do respektowania zarządzeń i poleceń ratowników wodnych, służb porządkowych, straży miejskiej, straży leśnej, policji oraz organizatorów imprez masowych.

§ 6. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Zalewu zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.

§ 7. Każda osoba przebywająca na terenie Zalewu zobowiązana jest zachowywać się tak, aby nie stwarzać zagrożenia i nie utrudniać korzystania z Zalewu innym osobom

§ 8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Zalewu pod opieką osób dorosłych.

§ 9. Za osoby niepełnoletnie korzystające z Zalewu odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.

§ 10. Za bezpieczeństwo osób korzystających z Zalewu podczas imprez masowych odpowiada organizator.

§ 11. Na terenie Zalewu zabrania się:

1) kąpieli w miejscach innych niż wyznaczone,

2) spożywania alkoholu poza miejscem do tego wyznaczonym - teren małej gastronomii,

3) przekraczania barierki ochronnej zamontowanej na tamie zbiornika,

4) używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi,

5) niszczenia urządzeń hydrologicznych,

6) wykonywania czynności lub działań mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie, zaśmiecenie oraz skażenie wody w zbiorniku i cieku wodnym zasilającym zbiornik,

7) wjazdu pojazdów mechanicznych oraz parkowania poza miejsca do tego wyznaczone,

8) wykonywania czynności lub działań powodujących zanieczyszczenie i zaśmiecenie terenu,

9) wykonywania czynności lub działań powodujących niszczenie zieleni,

10) rozniecania ognia, palenia ognisk i grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi,

11) niszczenia obiektów, sprzętu i wyposażenia,

12) uprawiania sportów niebezpiecznych,

13) budowy pomostów bez zgody właściciela akwenu.

§ 12. Zakazy, o których mowa w § 11 pkt. 3, 4 i 7 nie dotyczą służb ratowniczych, policji, straży miejskiej, administracji Lasów Państwowych i firmy ochroniarskiej, wykonujących czynności służbowe, oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

§ 13. Wyposażenie i sprzęt znajdujący się na terenie Zalewu należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 14. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na terenie Zalewu i za rzeczy osobiste wniesione na teren Zalewu.

§ 15. Użytkownicy korzystają z Zalewu na własną odpowiedzialność i ponoszą materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody w pełnej wysokości kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

§ 16. Wędkowanie jest dozwolone zgodnie z zasadami wędkowania obowiązującymi na wodach Okręgu PZW w Białymstoku, z wyłączeniem wydzielonego miejsca do kąpieli, oraz w strefie ograniczonego użytkowania pod linią elektroenergetyczną.

§ 17. Uprawianie sportów wodnych (żeglarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, rowery wodne) dozwolone jest na terenie całego akwenu z wyłączeniem wydzielonego miejsca do kąpieli, w bezpośrednim sąsiedztwie tamy, oraz w strefie ograniczonego użytkowania pod linią elektroenergetyczną.

§ 18. Rozbijanie namiotów oraz biwakowanie dozwolone jest na wyznaczonym do tego celu terenie.

§ 19. Samochody i przyczepy kempingowe mogą być ustawiane na parkingach oraz w miejscach wyznaczonych.

§ 20. Parkowanie pojazdów mechanicznych oraz rozbijanie namiotów jest płatne w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.

§ 21. Osoby naruszające porządek, niestosujące się do niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Zalewu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy do organów ścigania.

§ 22. Szczegółowe zasady korzystania z kąpieli w Zalewie określa "Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli i terenu przyległego przeznaczonego do wypoczynku na Zalewie Czapielówka w Czarnej Białostockiej".

§ 23. Ewentualne skargi i wnioski należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, w godzinach pracy Urzędu.

§ 24. Telefony alarmowe:

1) Policja - 997,

2) Straż Pożarna - 998,

3) Pogotowie Ratunkowe - 999,

4) Straż Miejska - 85 710 11 13, kom. 695 917 323, 605 064 336,

5) Numer alarmowy - 112.


Załącznik do REGULAMINU KORZYSTANIA Z ZALEWU WODNEGO "CZAPIELÓWKA"
W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/130/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2016 r.

REGULAMIN MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI I TERENU PRZYLEGŁEGO PRZEZNACZONEGO DO WYPOCZYNKU NA ZALEWIE CZAPIELÓWKA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

§ 1. 1. Ilekroć mowa o miejscu wykorzystywanym do kąpieli rozumie się przez to kąpielisko na zbiorniku retencyjnym rzeki Czapielówka wraz z częścią otaczającego go terenu.

2. Granice terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku określa załącznik graficzny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorem miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest Gmina Czarna Białostocka. Każda osoba korzystająca z miejsca wykorzystywanego do kąpieli ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego Regulaminu.

§ 2. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli i teren przyległy przeznaczony do wypoczynku zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.

§ 3. Miejsce wykorzystywane do kąpieli obejmuje teren akwenu wewnątrz pomostów.

§ 4. Miejsce wykorzystywane do kąpieli w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku czynne jest codziennie w godzinach od 1000 do 1800.

§ 5. Ustala się następujące strefy miejsca wykorzystywanego do kąpieli:

1) strefa dla nieumiejących pływać oznaczona bojami koloru czerwonego,

2) strefa dla umiejących pływać oznaczona bojami koloru żółtego.

§ 6. Decyzję o dopuszczeniu lub zakazie kąpieli podejmuje ratownik pełniący dyżur poprzez wywieszenie odpowiednich flag.

§ 7. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:

1) flaga biała - kąpiel dozwolona,

2) flaga czerwona - zakaz kąpieli,

3) brak flagi - brak dyżuru ratownika.

§ 8. Ustala się następujące dźwiękowe sygnały alarmowe:

1) sygnał ostrzegawczy - seria krótkich gwizdków,

2) sygnał natychmiastowego wyjścia z wody - seria trzech długich gwizdków,

3) sygnalizacja ostrzegawczo - informacyjna - tuba głosowa.

§ 9. Na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli i terenu przyległego przeznaczonego do wypoczynku obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, (z wyłączeniem miejsca przy punkcie gastronomicznym) oraz palenia tytoniu i innych używek.

§ 10. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się tylko w wyznaczonym miejscu pod opieką osób dorosłych.

§ 11. Zabrania się korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu.

§ 12. Korzystanie z kąpieli może odbywać się grupowo i indywidualnie.

§ 13. Grupy zorganizowane korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli mają obowiązek przebywać w obecności własnego ratownika.

§ 14. Uczestnicy grup muszą być oznaczeni w sposób jednolity ( np.: czepki jednakowego koloru).

§ 15. Osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki zobowiązane są do przebywania w obiekcie wyłącznie z opiekunem.

§ 16. Za bezpieczeństwo osób kąpiących się odpowiedzialni są:

1) ratownik,

2) opiekunowie zorganizowanych grup.

§ 17. Ratownik na miejscu wykorzystywanym do kąpieli ubrany jest w strój w kolorze czerwonym z napisem "Ratownik".

§ 18. Korzystający z kąpieli obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydanym przez ratownika.

§ 19. Na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli i przyległym terenie przeznaczonym do wypoczynku zabrania się:

1) skakania do wody z pomostu lub barierek,

2) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,

3) przekraczania strefy wyznaczonej kolorem żółtym,

4) pływania pod pomostami,

5) biegania po pomostach, jazdy rowerami, motorami i na rolkach,

6) wykonywania ćwiczeń nurkowych bez zgody ratownika,

7) wrzucania i wpychania osób innych do wody,

8) zakłócania porządku,

9) palenia ognisk na pomostach i terenie przyległym przeznaczonym do wypoczynku,

10) wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,

11) używania do mycia ciała w trakcie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,

12) wpływania sprzętem pływającym w miejsce wykorzystywane do kąpieli (np.: kajak, łódź, rower wodny, ponton), pływania na sprzęcie przeznaczonym do innych celów (np.: materace) lub używania innego sprzętu zagrażającego bezpieczeństwu pływających ,

13) kąpieli osobom posiadającym otwarte rany i choroby skóry,

14) niszczenia fauny i flory akwenu.

15) wprowadzania psów bez smyczy, a w przypadku zwierząt agresywnych lub mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia- również bez kagańców, oraz pozostawiania ich bez opieki osób dorosłych, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.

§ 20. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowego wyjścia z wody.

§ 21. Osoby niszczące wyposażenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz terenu przyległego przeznaczonego do wypoczynku ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

§ 22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli i terenu przyległego przeznaczonego do wypoczynku, a sprawy kierowane na drogę postępowania karnego.

§ 23. Na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli i terenu przyległego przeznaczonego do wypoczynku obowiązuje całkowity zakaz:

1) wchodzenia do wody z psami lub innymi zwierzętami,

2) wjazdu na teren rowerami , motocyklami i samochodami,

3) wędkowania.

§ 24. Zabrania się niszczenia drzew i krzewów rosnących na terenie przylegającym przeznaczonym do wypoczynku.

§ 25. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie przylegającym przeznaczonym do wypoczynku.

§ 26. Organizator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z użytkowania części miejsca wykorzystywanego do kąpieli terenu przyległego przeznaczonego do wypoczynku.

§ 27. Ewentualne skargi i wnioski należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, w godzinach pracy urzędu.

§ 28. Telefony alarmowe:

1) Policja - 997,

2) Straż Pożarna - 998,

3) Pogotowie Ratunkowe - 999,

4) Straż Miejska - 85 710 11 13, kom. 695 917 323, 605 064 336,

5) Numer alarmowy - 112.


Załącznik do REGULAMINU MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI I TERENU PRZYLEGŁEGO PRZEZNACZONEGO DO WYPOCZYNKU NA ZALEWIE CZAPIELÓWKA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe