Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czarna Białostocka

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XIX/110/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czarna Białostocka (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 2640 oraz z 2015 r. poz. 1550), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czarna Białostocka (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 1550).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czarna Białostocka (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 1550), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.";

2) § 3 uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czarna Białostocka (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 1550), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego".

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/110/12
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czarna Białostocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2011 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Czarna Białostocka zgodnie załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, określi odrębna uchwała.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/110/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Czarna Białostocka udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

Lp

Nr drogi

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości

Przystanek komunikacyjny

Kilometraż

Strona

Istniejąca infrastruktura

Nr przystanku

Czarna Białostocka: Osiedle Zory - ulica Sienkiewicza -działka Nr geodezyjny 1069/80

1

2302B

0+250

prawa

ul. Sienkiewicza

wiata i peron

1

Droga do zajazdu od ul. Fabrycznej do drogi krajowej Nr 19

2

b/numeru

754,80

Lewa

Czarna Białostocka

słupek

2

Miasteczko II- Rudnia

3

104839B

157,45

Prawa

Czarna Białostocka

ulica Wrzosowa

wiata i słupek

3

4

104839B

1217.00

Lewa

Rudnia

wiata i słupek

4

5

104855B

588,00

Lewa

Czarna Białostocka

ulica Marszałkowska

wiata

5

Jezierzysk - Zdroje

6

104822B

1321,00

Prawa

Zdroje

słupek

6

Miasto Czarna Białostocka - Podlaski Park Przemysłowy

7

124005B

0+900

dla obu kierunków

Czarna Białostocka

ul. Fabryczna

zatoka

7

8

124005B

2 + 2,250

dla obu kierunków

Czarna Białostocka

ul. Fabryczna

peron

8

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe