Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/75/16 Rady Gminy Grabowo

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Grabowo, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są wnosić co miesiąc z dołu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu odbioru odpadów.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się u wyznaczonego inkasenta lub na rachunek bankowy Gminy Grabowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowo.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/91/12 Rady Gminy Grabowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 9).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosława Pogorzelska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe