Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/78/16 Rady Gminy Grabowo

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Grabowo jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grabowo lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Grabowo i jej jednostkom podległym, mogą być umarzane w całości lub części, odraczane lub rozkładane na raty na wniosek dłużnika składany organowi uprawnionemu do udzielania ulg, o którym mowa w § 7 uchwały.

2. Wniosek dłużnika o udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) dłużnika;

2) określenie ulgi, o jaką dłużnik wnosi;

3) wskazanie przesłanek uzasadniających ważny interes dłużnika lub interes publiczny,

4) opis aktualnej sytuacji materialnej dłużnika;

5) w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej, bądź rozłożenia na raty - propozycje w tym zakresie.

3. W przypadku, gdy wniosek dłużnika nie spełnia wymagań określonych w ust. 2, organ uprawniony do udzielania ulgi wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku w określonym terminie pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. Organ uprawniony do udzielania ulgi w razie potrzeby wzywa dłużnika do dostarczenia w określonym terminie dokumentów potwierdzających okoliczności podane we wniosku.

§ 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, stanowiące przedmiot umorzenia, odroczenia ich spłaty lub rozłożenia na raty obejmują należność główną wraz z należnymi odsetkami od tej należności.

2. Umorzenie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego do zapłaty tych należności zobowiązane są także inne osoby może nastąpić wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek od tej należności oraz innych należności w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

4. W razie umorzenia części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny organ uprawniony do udzielania ulg zobowiązany jest określić termin zapłaty pozostałej części należności pieniężnej nieobjętej umorzeniem. Gdy dłużnik nie ureguluje należności pieniężnych, w określonym przez organ uprawniony terminie, zastosowanie ma ust. 7 lub 8.

5. W przypadku odroczenia spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, bądź rozłożenia na raty, nowym terminem zapłaty tych należności jest dzień, w którym zgodnie z umową powinna nastąpić zapłata odroczonej należności pieniężnej albo poszczególnych rat, na jakie została rozłożona należność pieniężna.

6. Od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, w których spłacaniu udzielono dłużnikowi ulgi nie pobiera się odsetek od tych należności za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia, w którym powinna nastąpić zapłata należności pieniężnej.

7. Jeżeli dłużnik, zgodnie z umową nie dokonał zapłaty należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny w odroczonym terminie albo nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność pieniężna, niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna, a terminem płatności staje się pierwotny termin zapłaty należności pieniężnej i od tego dnia naliczane są odsetki od tej należności.

8. W przypadku, gdy dłużnik nie wykonuje postanowień zawartej umowy w przedmiocie udzielania ulgi organ uprawniony do udzielania tych ulg ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

§ 4. 1. Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, tj.:

1) w przypadku odroczenia spłaty tych należności lub rozłożenia ich na raty - umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem a organem uprawnionym do udzielania tych ulg;

2) w przypadku umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony do udzielenia tej ulgi.

2. Odmowa umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia spłaty tych należności lub rozłożenia ich na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony do udzielania tych ulg.

§ 5. 1. Umorzenie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny albo odroczenie ich spłaty lub rozłożenie na raty może być stosowane z urzędu w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. W przypadkach wymienionych w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostronne oświadczenie woli uprawnionego organu o udzieleniu ulgi, o której mowa w ust. 1, pozostawia się w aktach sprawy.

§ 6. 1. Wobec dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, w tym w sektorze produkcji rolnej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, umorzenie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny albo odroczenie ich spłaty lub rozłożenie na raty stanowi pomoc publiczną, która jest dopuszczalna w ramach pomocy de minimis, na warunkach określonych przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352/9 z 24 grudnia 2013 r.).

2. W celu uzyskania pomocy publicznej de minimis dłużnik prowadzący działalność gospodarczą, w tym w sektorze produkcji rolnej, zobowiązany jest przedstawić organowi uprawnionemu do udzielania ulg wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi wszystkich zaświadczeń, oświadczeń oraz informacji, których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), w tym informacji określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 7. Do umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest:

1) Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Grabowo, jeżeli kwota należności przekracza 10.000 zł;

2) Wójt Gminy, jeżeli kwota należności nie przekracza lub jest równa 10.000 zł;

3) Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Grabowo, z której działalnością wiąże się należność, jeżeli kwota należności nie przekracza lub jest równa 2.000,00 zł.

§ 8. Organy uprawnione do udzielania ulg w spłacie należności przedstawiają Radzie Gminy Grabowo sprawozdanie dotyczące wysokości i rodzaju udzielonych ulg, według stanu na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowo.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Grabowo z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grabowo lub jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 310, poz. 4064).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosława Pogorzelska


[1]) zmiana: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe