Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/79/16 Rady Gminy Grabowo

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zapewnia się wspólną obsługę finansową jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabowo.

§ 2. Wspólną obsługę finansową, o której mowa w § 1, prowadzić będzie Urząd Gminy Grabowo.

§ 3. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:

1) Zespół Szkół w Grabowie;

2) Szkoła Podstawowa w Konopkach-Monetach;

3) Szkoła Podstawowa w Surałach;

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie.

§ 4. Określa się zakres obowiązków jednostki obsługującej:

1) obsługa finansowo-księgowa obejmująca wydatki i dochody budżetowe oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków, sprawozdań o stanie należności i zobowiązań a także innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa;

3) sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu);

4) pomoc i koordynacja w opracowaniu projektów planów dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek oraz w opracowywaniu zmian w tych planach;

5) sprawowanie bieżącej kontroli i analizowanie realizacji planów finansowych;

6) rozliczanie finansowe projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych);

7) rozliczanie inwentaryzacji;

8) obsługa spraw dotycząca wynagrodzeń, a w szczególności:

a) sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności,

b) prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,

c) prowadzenie analizy wypłat z osobowego funduszu płac,

d) naliczanie zasiłku chorobowego,

e) sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wszelkiej dokumentacji dla ZUS,

f) sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań;

g) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników jednostek obsługiwanych, w tym dla celów emerytalnych i naliczania kapitału początkowego;

9) prowadzenie i obsługa ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowo.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosława Pogorzelska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe