Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/80/16 Rady Gminy Grabowo

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, uchwala się, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości będą odbierane następujące odpady:

1) komunalne odpady zmieszane - w każdej ilości;

2) odpady komunalne zbierane selektywnie:

a) papier i tektura;

b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe;

c) szkło, oprócz szkła okiennego;

d) odpady ulegające biodegradacji;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny, pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę.

§ 2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą odbierane nieodpłatnie następujące odpady: wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, budowlane i rozbiórkowe, leki przeterminowane, zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone z ogrodów, papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła, szkło okienne, tworzywa sztuczne, metale i chemikalia, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie będzie przyjmował odpadów w ilościach masowych, wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej oraz odpadów komunalnych zmieszanych.

§ 4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki, odpady zebrane w sposób selektywny, niewymienione w § 1.

§ 5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, będą odbierane z częstotliwością:

1) odpady komunalne zmieszane - dwa razy w miesiącu;

2) odpady selektywne - raz w miesiącu.

§ 6. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą przez przedsiębiorcę dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem wywozu oraz na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

§ 7. Zaistniałe przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez:

1) przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub

2) prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, należy zgłaszać do Urzędu Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo lub telefonicznie nr 86 279 00 21 bądź elektronicznie na adres e-mail sekretariat@grabowo.pl.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowo.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXI/110/13 Rady Gminy Grabowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 1844).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosława Pogorzelska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe