Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/81/16 Rady Gminy Grabowo

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, zm. poz. 1893) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, w wysokości:

1) 0,38 zł + VAT za 1 m3 pobranej wody;

2) 2,05 zł + VAT za 1 m3 odprowadzonych ścieków.

§ 2. Dopłata, o której mowa w § 1, będzie przekazywana Gminie Grabowo po przedłożeniu przez Gminę zestawienia faktur za faktycznie odprowadzone ścieki w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

§ 3. Źródłem pokrycia zobowiązania będą środki finansowe z budżetu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosława Pogorzelska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe