Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/124/16 Rady Gminy Raczki

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Raczki, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wyliczana przez właściciela nieruchomości, na podstawie składanej do Wójta Gminy Raczki, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za pierwszy kwartał danego roku - do dnia 15 marca danego roku;

2) za drugi kwartał danego roku - do dnia 15 czerwca danego roku;

3) za trzeci kwartał danego roku - do dnia 15 września danego roku;

4) za czwarty kwartał danego roku - do dnia 15 grudnia danego roku.

§ 4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raczki: 02 9367 0007 0030 0300 0198 0209.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/204/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 611).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Ludwig

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe