Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/22/16 Rady Gminy Zbójna

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6m ust. 1 a i ust. 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Zbójna w formie papierowej bezpośrednio lub korespondencyjnie na adres: ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna.

2. Dopuszcza się także składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj:

1) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej ePUAP,

2) cyfrowego urzędu,

3) elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

3. Deklaracje winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC i PDF, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971).

§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany bądź okoliczności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIX/103/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 4 lutego 2013 r. poz. 883).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Lemański


Załącznik do Uchwały Nr XI/22/16
Rady Gminy Zbójna
z dnia 17 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
z nieruchomości w Gminie Zbójna, na których zamieszkują mieszkańcy

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiz nieruchomości w Gminie Zbójna, na których zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Składający: właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Zbójna

Miejsce składania: Urząd Gminy w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64

Termin składania deklaracji: 1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

2. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. organ właściwy do złożenia deklaracji

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

B. obowiązek złożenia deklaracji

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? pierwsza deklaracja ? zmiana danych w deklaracji

C. składający deklarację

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? Właściciel ? Współwłaściciel ? Zarządca ? Posiadacz

? Lokator ? Inny

D. Dane identyfikacyjne

d.1. Osoba fizyczna

3. Nazwisko i imię

4. Data urodzenia

6. PESEL

7. Imiona rodziców

D.2. Pozostałe podmioty

8. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa

9. NIP

10. REGON

11. Numer telefonu

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby

12. Kraj:

13. Województwo:

14. Powiat: :

15. Gmina:

16. Ulica:

17. Nr domu:

18. Nr lokalu:

19. Miejscowość:

20. Kod pocztowy:

21. Poczta:

E. adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

22. Wieś/ulica

23. Nr domu / nr lokalu

24. Numer telefonu

25. Adres poczty elektronicznej:

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY

26. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje ……………. osób (podać liczbę mieszkańców)

27. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:

? selektywny ? nieselektywny (zmieszany)

28. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacyjnej:

? tak ? nie

G. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Zbójna w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

29.

Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby osób wskazanych w części F poz. 26 i stawki wskazanej w części G poz 29)

30.

H. oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji

Data

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? pierwsza deklaracja ? zmiana danych w deklaracji

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? Właściciel ? Współwłaściciel ? Zarządca ? Posiadacz

? Lokator ? Inny

3. Nazwisko i imię

4. Data urodzenia

6. PESEL

7. Imiona rodziców

8. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa

9. NIP

10. REGON

11. Numer telefonu

12. Kraj:

13. Województwo:

14. Powiat: :

15. Gmina:

16. Ulica:

17. Nr domu:

18. Nr lokalu:

19. Miejscowość:

20. Kod pocztowy:

21. Poczta:

22. Wieś/ulica

23. Nr domu / nr lokalu

24. Numer telefonu

25. Adres poczty elektronicznej:

26. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje ……………. osób (podać liczbę mieszkańców)

27. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:

? selektywny ? nieselektywny (zmieszany)

28. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby na mojej posesji jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacyjnej:

? tak ? nie

Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Zbójna w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

29.

Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn liczby osób wskazanych w części F poz. 26 i stawki wskazanej w części G poz 29)

30.

Data

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599).

Wyjaśnienia:

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zbójna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zbójna nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe