Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/23/16 Rady Gminy Zbójna

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobów świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbójna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbójna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych w każdej ilości, według ustalonego harmonogramu, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego paragrafu:

1) odpady zmieszane (niesegregowane) wraz z biodegradowalnymi, gromadzone w pojemnikach 120 litrów bądź 240 litrów odbierane będą:

a) co najmniej jeden raz w miesiącu - w okresie od 15 października do 15 kwietnia;

b) co najmniej 2 razy w miesiącu - w okresie od 16 kwietnia do 14 października;

2) odpady komunalne selektywnie zebrane obejmujące: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, gromadzone w workach nie mniejszych niż 80 l, z folii LDPE będą odbierane nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 3. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, folia kiszonkarska pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałej, odbierane będą przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni przez gminę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 4. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót prowadzonych we własnym zakresie, gromadzone w specjalnych pojemnikach uniemożliwiajacych pylenie, zamówionych za dodatkową opłatą przez właściciela nieruchomości, u przedsiębiorcy odbierajacego odpady komunalne - odbierane będą w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przedsiębiorcy potrzeby ich odbioru.

§ 5. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Zbójna wszelkie przypadki naruszenia terminu czy sposobu niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) zgłaszanie niewłaściwego świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 następuje bezpośrednio po nienależytm wykonaniu usługi, nie później jednak niż przed kolejnym terminem odbioru odpadów komunalnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 telefonicznie pod nr (86) 214-00-29 lub w formie e-mail: mailto:ugzbojna@lo.home.pl.

§ 6. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieści się przy Urzędzie Gminy Zbójna.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 8. Traci moc uchwała nr XIX/104/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 4 lutego 2013 r. poz. 884).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Lemański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe