Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/164/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie przeprowadzenia na terenia Miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok.

2. Planowana maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 400.000 zł i dzieli się na:

a) 300.000 zł na projekty (zadania) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne),

b) 100.000 zł na projekty (zadania) o charakterze bieżącym.

§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 30 mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski. Propozycje są zgłaszane na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przedmiotem konsultacji będą projekty umieszczone na karcie do głosowania.

4. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 3, określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. O terminie prowadzenia konsultacji mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową Urzędu Miasta www.bielsk-podlaski.pl oraz akcję informacyjną.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do powołania składu osobowego:

1. Zespołu opiniodawczego ds. Budżetu Obywatelskiego w celu analizy projektów (zadań) pod względem formalno-prawnym,

2. Komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania.

§ 5. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski składa pisemną informację Radzie Miasta Bielsk Podlaski po zakończeniu konsultacji.

§ 6. 1. Terminy prowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram konsultacji, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

3) w formie pisemnej radnym Rady Miasta Bielsk Podlaski.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/164/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2017r. określanych jako Budżet Obywatelski.

2. Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty:

1) 250.000 zł - projekt o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne),

2) 30.000 zł - projekt o charakterze bieżącym.

3. Projekty (zadania) mogą dotyczyć tylko przedsięwzięć, które należą do zadań Miasta.

4. Projekt (zadanie) może być realizowane wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych, po uzyskaniu zgody Zarządzającego.

5. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.

Rozdział 2.

Zgłaszanie projektów

§ 2. 1. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

2. Formularz jest ważny, jeśli dotyczy zgłoszenia jednego projektu (zadania), wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe i został złożony przez jedną z osób popierających wniosek.

3. Wypełnione formularze składa się w wersji pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

4. Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

5. Propozycja projektu (zadania) wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może być zgłoszona przez pełnoletnich mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski.

6. Każdy mieszkaniec Miasta Bielsk Podlaski może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu.

Rozdział 3.

Wybór projektów

§ 3. 1. Zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadza weryfikację projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji w roku budżetowym oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości i umieszcza projekty na liście podlegającej głosowaniu.

2. Ingerowanie w zakres zgłoszonych projektów, w tym zmianę miejsca ich realizacji bądź łączenie z innymi zadaniami, jest możliwe za zgodą autorów tych propozycji.

3. W przypadku stwierdzenia, że formularz z propozycją zadania nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do jego realizacji, upoważniona przez Zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego osoba wystąpi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do autora propozycji o uzupełnienie informacji w ciągu 2 dni. Nieuzupełnione formularze zostaną odrzucone.

§ 4. 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.

2. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski.

3. Każda osoba, o której mowa w ust. 2 może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.

4. Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu potwierdza odbiór karty do głosowania czytelnym podpisem złożonym na liście do głosowania.

§ 5. 1. Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski poprzez wypełnienie i złożenie do urny karty do głosowania.

2. Miejsce głosowania podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

3. Nazwy oraz pełny opis projektów udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz w miejscu głosowania.

§ 6. 1. Na karcie do głosowania podaje się:

1) nazwy projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji;

2) prawidłowy opis głosowania.

2. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 2 projektów z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) i maksymalnie 2 projektów z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze bieżącym.

§ 7. 1. Komisja wyborcza sporządza protokół i ustala wyniki konsultacji uwzględniające liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach, liczbę głosów ważnie oddanych na każdy z projektów.

2. Do realizacji zostaną przyjęte projekty, które uzyskały największą liczbę głosów z uwzględnieniem puli środków przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

3. W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów (zadań) uzyska równą liczbę ważnie oddanych głosów, a suma ich wartości przekracza pulę środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski, kolejność ujęcia projektu (zadania) na liście ustali się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez komisję wyborczą.

4. Miejsce i termin losowania, o którym mowa w ust. 3 zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na 3 dni przed losowaniem.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/164/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Formularz zgłoszenia projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Bielsku Podlaskim na 2017 rok

1. Dane osobowe

a) Imię i nazwisko: ...........................................................................................................

b) Adres zamieszkania: ....................................................................................................

c) Kontakt do pomysłodawcy

(należy podać numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Podstawowe informacje

a) Nazwa projektu: ..........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

b) Lokalizacja projektu: ....................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

c) Określenie projektu (należy wybrać z poniższych możliwości) :

[ ] - projekt o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne),

[ ] - projekt o charakterze bieżącym.

3. Opis i zakres projektu (zadania)

(należy przedstawić opis projektu, maks. 100 wyrazów):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

4. Uzasadnienie

(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu, maks. 100 wyrazów):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Szacunkowy kosztorys

Składowe projektu (zadania)

Koszt (brutto)

1.

2.

3.

4.

Razem:

Dodatkowe załączniki (np. zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, opracowania graficzne, wizualne itp.):

6. Lista z podpisami co najmniej 30 uprawnionych mieszkańców Bielska Podlaskiego, popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego

Nazwa projektu (zadania)

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

Ja niżej podpisana/y , wpisując się na listę osób popierających w/w projekt (zadanie) wyrażam zgodę na weryfikację moich danych osobowych.

Lp

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

(W przypadku większej ilości osób popierających projekt (zadanie) należy dołączyć w oryginale listę w takiej samej formie z nadaniem kolejnych numerów porządkowych.)

Ja niżej podpisany zgłaszając projekt zadania:

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017r. wyrażam zgodę na weryfikację moich danych osobowych oraz zgodę na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą wyżej wymienionego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Data …………………….. czytelny podpis ……….….………..….………

Wszystkie pozycje od nr 1 do nr 6 obowiązkowo muszą zostać wypełnione.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/164/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Karta do głosowania w konsultacjach w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2017

Informacja o sposobie głosowania:

1) osoba uprawniona do głosowania wybiera maksymalnie 2 projekty (zadania) z listy "PROJEKTY O CHARATKERZE MAJĄTKOWYM (INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE)" i/lub maksymalnie 2 projekty (zadania) z listy "PROJEKTY O CHARATKERZE BIEŻĄCYM" stawiając znak "X" w kolumnie "Wybór" obok wybranego projektu (zadania).

2) jeżeli osoba uprawniona do głosowania:

a) postawi znak "X" przy więcej niż 2 projektach (zadaniach) z listy "PROJEKTY O CHARATKERZE MAJĄTKOWYM (INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE)" i więcej niż 2 projektach (zadaniach) z listy "PROJEKTY O CHARATKERZE BIEŻĄCYM",

b) nie postawi znaku "X" w kolumnie "Wybór" obok żadnego projektu (zadania),

c) wypełni kartę w sposób inny, niezgodny z pkt 1

głos taki uznaje się za nieważny.

3) karty wyjęte z urny, niesporządzone przez Komisję wyborczą są kartami nieważnymi.

4) kart całkowicie przedartych Komisja wyborcza nie bierze pod uwagę.

PROJEKTY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM (INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE)

Lp

Nazwa projektu (zadania)

Szacunkowy wskazany koszt (*)

Wybór

*Przedstawione koszty ujmowane w złotych są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

PROJEKTY O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM

Lp

Nazwa projektu (zadania)

Szacunkowy wskazany koszt (*)

Wybór

*Przedstawione koszty ujmowane w złotych są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu zadania


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/164/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Harmonogram konsultacji

01.08.2016r. - 31.08.2016r.

Składanie przez mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski projektów (zadań) na rok 2017 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

01.09.2016r. - 16.09.2016r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego.

do 22.09.2016r.

Spotkanie z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski www.bielsk-podlaski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miasta Bielsk Podlaski.

01.10.2016r. - 02.10.2016r.

Głosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 20:00.

03.10.2016r. - 04.10.2016r.

Glosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 15:00.

05.10.2016r. - 06.10.2016r.

Glosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 13:00 do 20:00.

10.10.2016r.

Przekazanie Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wyników głosowania.

do 15.11.2016r.

Ujęcie projektów zadań inwestycyjnych, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe