Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/165/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h", art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 51 ust. 1, 2,4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1045, 1058, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 1830, 1893, z 2016 r. poz. 195), § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, z 2014 r. poz. 1752) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/135/04 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Bielsku Podlaskim (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 131 poz. 1775, z 2010 r. Nr 270, poz. 3344).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik do Uchwały Nr XX/165/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 czerwca 2016 r.

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BIELSKU PODLASKIM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazimierzowskiej 18/2 zwany dalej "Domem" jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.

2. Zasady funkcjonowania Domu regulują przepisy o pomocy społecznej, ochronie zdrowia psychicznego, przepisy dotyczące sektora finansów publicznych oraz postanowienia niniejszego statutu.

3. Terenem działania Domu jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski.

4. Do Domu mogą być też skierowane osoby z innej gminy właściwej ze względu na miejsce ich zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy włąściwymi jednostkami samorządu terytorilanego.

5. Dom gospodaruje przekazanym w zarząd mieniem komunalnym zapewniając jego staranne utrzymanie i właściwe wykorzystanie.

6. Dom nie posiada osobowości prawnej i działa w imieniu oraz na rzecz Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.

7. Dom jest ośrodkiem wsparcia typu AB przeznaczonym dla osób dorosłych z zabuzreniami psychicznymi w tym: dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 2. 1 Dom realizuje zdania zlecone z z zakresu administracji rządowej gminie określone ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie przewidzianym dla środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Dom realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami i zaleceniami przekazanymi przez wojewodę.

§ 3. 1. Dom służy wsparciem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych.

2. Postępowanie wspierająco - aktywizujące prowadzone w Domu ma na celu poprawę funkcjonowania, jakości życia oraz powstrzymanie postępującej regresji osób uczęszczających do placówki.

3. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

4. Rodzaj i zakres świadczonych w Domu usług jest dostosowany indywidualnie do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika.

5. W ramach świadczonych usług Dom współpracuje z rodzinami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, pozarządowymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.

6. Dom kształtuje również właściwe postawy społeczne wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziała ich dyskryminacji.

Rozdział 3.
Zasady funkcjonowania Domu

§ 4. Skierowanie do Domu wydaje, w drodze decyzji administracyjnej dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.

§ 5. 1. Czas pracy Domu ustala się na 8 godzin dziennie.

2. Godziny funkcjonowania placówki ustala Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 6. 1. Usługi Domu są odpłatne.

2. Odpłatność za usługi świadczone w Domu ustala w drodze decyzji administracyjnej dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.

§ 7. Realizując zadania statutowe Dom zapewnia swoim uczestnikom:

1) pomieszczenia i sprzęt niezbędne do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących;

2) spozycie ciepłego posiłku w czasie pobytu w placówce;

3) opiekę pielęgniarską;

4) dostęp do kultury i rekreacji;

5) sprzęt tv-audio-video i muzyczny do realizacji zadań terapeutycznych;

6) sprzęt AGD niezbędny do prowadzenia treningów samoobsługi i zaradności życiowej;

7) pozostały sprzęt, w tym sportowo - rekreacyjny, niezbędny do prowadzenia innych form aktywizacji między innymi terapii ruchowej;

8) spokój, bezpieczeństwo i niezbędą opiekę Domu oraz w czasie zajęć zorganizowanych poza Domem.

§ 8. Prawa i obowiązki uzcestników określa regulamin wewnętrzny Domu.

Rozdział 4.
Zarządzanie i organizacja

§ 9. 1. Funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Domu kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje w drodze konkursu Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski oraz ustala jego wynagrodzenie.

3. Dyrektora odwołuje Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.

4. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Dyrektora Domu.

5. Dyrektor zarządza Domem i reprezntuje go na zawnątrz.

6. W zakresie zarządzania Domem Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

7. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

8. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa podejmując decyzje samodzielnie i ponosząc za nie odpowiedzialność.

9. Dyrektor Domu nadzoruje całość prowadzonych przez Dom zadań i odpowiada za ich prawidłową realizację przed Radą Miasta, Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski i Wojewodą Podlaskim.

10. Dyrektor DOmu składa Radzie Miasta Bielsk Podlaski coroczne sprawozdanie z działalności Domu oraz przedstawia potrzeby w zakresie prowadzonej działalności.

11. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników Domu.

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Domu oraz szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu w uzgodnieniu z wojewodą i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

2. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym dokonuje się zgodnie z ust. 1.

Rozdział 5.
Finanse

§ 11. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

2. Zasady gospodarki finansowej Domu regulują przepisy szczegółowe.

Rozdział 6.
Kontrola wewnętrzna i nadzór

§ 12. 1. Kontrolę wewnętrzną Domu sprawuje Dyrektor w zakresie całokształtu jego działalności.

2. Kontrolę w zakresie gospodarki finansowej sprawuje główny księgowy.

3. Nadzór nad bieżącą działąnością Domu sprawuje Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.

§ 13. Organem sprawującym nadzór w zakresie:

1) zadań własnych gminy jest Burmistrz Miasta Bielsk podlaski;

2) zadań cleconych z zakresu administracji rządowej jest Wojewoda Podlaski.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmian w Statucie Domu dokonuje Rada Miasta Bielsk Podlaski w drodze uchwały.

§ 15. Na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach oraz korespondencji Domu używa się nazwy: "Środowiskowy Dom Samopomocy, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 18/2".

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zasotowania przepisy powszechnie obowiązujące.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe