reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/171/2016 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Krasnopol uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Krasnopol uiszczają od czasu powstania obowiązku raz na kwartał,
z dołu w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału, tj.:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku

3) za III kwartał do 15 września danego roku

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do uiszczania zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu w terminie do 31 sierpnia danego roku.

§ 2. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą" w drodze inkasa.

§ 3. Zarządzenie poboru opłat w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania bezpośrednio
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krasnopol.

§ 4. 1. Określa się inkasentów oraz ustala się wynagrodzenie prowizyjne, od sumy zainkasowanej
i wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu Gminy Krasnopol - zgodnie z wykazem inkasentów stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Funkcja Inkasenta wygasa z chwilą utraty funkcji sołtysa.

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie następować w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano inkasa.

§ 5. 1. Wyznacza się inkasentom terminy płatności pobranych opłat oraz rozliczenia z pobranych kwitariuszy do 3 dni następujących po dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami wpłata powinna nastąpić.

2. Jeśli koniec terminu, o którym mowa w ust. 1 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni termin uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/137/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 731)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski


Załącznik do uchwały Nr XV/171/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Wykaz Inkasentów Gminy Krasnopol

Lp.

Nazwisko i imię sołtysa (inkasenta)

Nazwa sołectwa

Stawka procentowa

1.

Malinowska Małgorzata

Aleksandrowo

7

2.

Zaborowska Elżbieta

Boksze Nowe

7

3.

Jurkun Bolesław

Buda Ruska

7

4.

Michniewicz Krzysztof

Czarna Buchta

7

5.

Cichanowicz Halina

Czerwony Krzyż

12

6.

Karłowicz Agnieszka

Gremzdel

12

7.

Sitko Zenon

Gremzdy Polskie

7

8.

Popławski Henryk

Głuszyn

7

9.

Alboszta Jan

Jegliniec

7

10.

Karłowicz Elwira

Jeglówek

10

11.

Iwanow Agafia

Jeziorki

7

12.

Sinkiewicz Jarosław

Krucieniszki

10

13.

Izbicka Zenobia

Królówek

12

14.

Czakis Marek

Krasnopol I

5

15.

Wiszniewski Mieczysław

Krasnopol II

5

16.

Kamińska Wioletta

Krasne

7

17.

Godlewski Dariusz

Linówek

7

18.

Żynda Grażyna

Łopuchowo

7

19.

Klimko Stanisław

Michnowce

10

20.

Gajdziński Romuald

Murowany Most

10

21.

Lachowicz Robert

Mikołajewo

7

22.

Świacki Edward

Maćkowa Ruda

7

23.

Ślużyński Antoni

Orlinek

7

24.

Bartosiewicz Tadeusz

Piotrowa Dąbrowa

7

25.

Ferens Ireneusz

Pawłówka

7

26.

Myszczyński Jacek

Romanowce

7

27.

Boćwiński Piotr

Rudawka

10

28.

Pietrzyk Karol

Rosochaty Róg

7

29.

Bizio Katarzyna Maria

Remieńkiń

7

30.

Krajewska Renata

Ryżówka

7

31.

Romański Wiesław

Skustele

10

32.

Dargiewicz Marek

Smolany Dąb

10

33.

Saładonis Krzysztof

Stabieńszczyzna

7

34.

Poulakowska Ewa

Wysoka Góra

10

35.

Wodecki Ryszard

Żłobin

7

36.

Ćwikliński Zdzisław

Żubronajcie

10

37.

Fidrych Andrzej

Żubrówka

7


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podjęcie nowej, wyżej wymienionej uchwały podyktowane jest wezwaniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale
Nr XII/137/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi polegającego na uczestniczeniu w głosowaniu nad Uchwałą dwóch Radnych, którzy jednocześnie pełnią funkcję sołtysów, wyznaczonych przedmiotową uchwałą za inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którym przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie prowizyjne.

Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Radny, którego interesu prawnego dotyczy głosowanie, podlega wyłączeniu od udziału w tym głosowaniu.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama