reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/174/2016 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol zwany dalej regulaminem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3991, z 2014 r. poz. 3895, z 2015 r. poz. 3766).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski


Załącznik do Uchwały Nr XV/174/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnopol

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnopol.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej;

2) harmonogramie- rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Krasnopol podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

3) nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) pojemnikach - rozumie się przez to także kontenery i kosze uliczne służące do gromadzenia odpadów;

5) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez

Gminę Krasnopol miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie;

6) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości.

2. Selektywna zbiórka odpadów polega na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w ust. 3 i przekazaniu ich podmiotowi odbierającemu odpady z częstotliwością określoną

w rozdziale 4.

3. W drodze selektywnej zbiórki wydzielaniu z wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje odpadów:

1) papier i tektura,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) odpady opakowaniowe ze szkła,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

12) zużyte opony.

4. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

§ 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznie uprzątnąć błoto, śnieg, lód iinne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie

w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 5. Na terenie nieruchomości mycie samochodów osobowych może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków z mycia samochodów do wód powierzchniowych lub do gruntu.

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulację pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

2. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Worki na odpady segregowane dostarczane są właścicielom nieodpłatnie przez podmiot uprawiony.

2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie nieruchomości, na której powstają odpady, właściciele nieruchomości obowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników na odpady komunalne, na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, w formie umowy.

3. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l;

2) pojemniki na odpady (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 do 10 m 3;

3) pojemniki na odpady z przeznaczeniem w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności nie mniejszej niż 60 l ;

4) kosze uliczne na odpady o pojemności od 10 do 80 l ;

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe,

6) pojemniki przeznaczone na przeterminowane lekarstwa;

7) pojemniki na zużyte baterie.

4. Minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych określa ust. 3, z zastrzeżeniem § 9.

§ 8. 1. W zabudowie wielorodzinnej dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, posiadające pokrywy według następującej kolorystyki:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę;

2) zielony - z przeznaczeniem na szkło;

3) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne

4) brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone

5) szary z przeznaczeniem na metal

6) czarny na odpady zmieszane

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej powinny być ustawiane w tak zwanych gniazdach znajdujących się na terenie lub bezpośrednim sąsiedztwie każdego punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Gniazdo powinno składać się z pojemników z pojemności co najmniej 240 l (wskazane 1100 l), po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów.

3. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy stosować pojemniki określone w § 7 ust. 3 pkt 1-3, w tym do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki o kolorystyce określonej w § 8 ust. 1.

4. Pojemniki i kontenery o kolorystyce określonej w § 8 ust. 1 przeznaczone na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów.

5. W sytuacjach wyjątkowych, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenia ich dodatkowo w szczelnych workach.

§ 9. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące normy:

1) właściciele domków letniskowych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w jeden pojemniko pojemności 120 l ;

2) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami użyteczności publicznej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

a) dla szkół - 3 l na każdego ucznia i pracownika ;

b) dla lokali handlowych - według potrzeb w zależności od rodzaju prowadzonej, jednak co najmniej

1 pojemnik o pojemności 120 l. na lokal;

c) dla lokali gastronomicznych- 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowychi socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników ;

e) dla obiektów świadczących usługi hotelarskie - 20 l na jedno miejsce noclegowe;

f) dla ogródków działkowych - 10 l na każdą działkę w okresie sezonu od 1 marca do 31 października

każdego roku ;

g) dla cmentarzy - 5 l na każde 10 miejsc pochówku.

§ 10. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuowaćna nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze powinny uniemożliwiać wydostawania się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z

terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie http://www.krasnopol.pl w zakładce "gospodarka odpadami", w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 12. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów

komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej- co najmniej jeden raz w miesiącu ;

2) dla zabudowy wielorodzinnej- co najmniej jeden raz na dwa tygodnie ;

3) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych - co najmniej jeden raz

na dwa tygodnie ;

4) dla domków letniskowych i ogródków działkowych- co najmniej jeden raz na miesiąc ;

5) z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz na 2 tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając

do przepełnienia się pojemników ;

6) z cmentarzy - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając

do przepełnienia się pojemników na odpady.

§ 13. 1. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, 2,3,4,5 odbierane będą

z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej- co najmniej jeden raz w miesiącu ;

2) dla zabudowy wielorodzinnej- co najmniej jeden raz w miesiącu ;

3) dla obiektów użyteczności publicznej, w tym cmentarzy, punktów handlowych i usługowych

- co najmniej jeden raz w miesiącu ;

4) dla domków letniskowych i ogródków działkowych- co najmniej jeden raz na miesiąc.

2. Segregowane odpady komunalne, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 9, 10 i 12 dla wszystkich typów

zabudowy odbierane będą z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.

§ 14. W zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odpady wymienione z § 3 ust. 3 pkt 9, 10 i 12 należy wystawić w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiającym ich sprawny odbiór przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 15. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę wywozową, ustawionych w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości

i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej.

§ 16. 1. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 14 i § 15, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie, z wyłączeniem odpadów wskazanych w § 3 ust. 3 pkt 6, w następujący sposób:

1) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników znajdujących się w aptece ;

3) baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub w Urzędzie Gminy.

2. Miejsca i termin zbierania odpadów wymienionych w ust. 1, udostępnione są do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowaniew przydomowych kompostowniach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, obiekty użyteczności publicznej).

§ 20. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca wspólnego użytkowania.

Rozdział 7.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 21. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te

zwierzęta;

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym

na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory ;

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest

do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 22. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23. 1. Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze, a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwnicze, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają obowiązkowej deratyzacji.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, za wyjątkiem właścicieli budynków jednorodzinnych, przeprowadzają ich właściciele w następujących terminach:

1) dwa razy w roku kalendarzowym:

a) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 do 15 kwietnia ;

b) deratyzację jesienną, w terminie od dnia 15 do 30 października.

2) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

3. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien

być realizowany w miarę potrzeby.


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która dokonała rozszerzenia zakresu regulowanego przez w/w uchwałę, przy czym ustawodawca wprowadził 18 - miesięczne vacatio legis na dostosowanie treści uchwał do obowiązującego prawa.

W celu dostosowania treści uchwały do obowiązującego prawa konieczne jest przyjęcie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol.

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Krasnopol stanowi akt prawa miejscowego. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Zgodnie z wymogiem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) wystąpiono o zaopiniowanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama