Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/76/16 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 21 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Kołakach Kościelnych w sprawie podziału Gminy Kołaki Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 421 w związku z art. 419 § 2 i 4 i art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072, z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045 i poz. 2281) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIV/76/12 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kołaki Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2887) dokonuje się zmian w granicach okręgu wyborczego nr 14 i dodaje się ulicę Brzozową.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie okręgów wyborczych, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady


Janusz Podbielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe