Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/89/2016 Rady Gminy Sokoły

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem uchwala się

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SOKOŁY.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) bieżące zbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i bezzwłoczne umieszczanie ich w pojemnikach lub workach zlokalizowanych na terenie nieruchomości i przekazywanie ich przedsiębiorcy w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów;

2) dbanie o nieprzepełnianie pojemników i worków poprzez odpowiedni dobór ich pojemności;

3) prowadzenie selektywnej zbiórki obejmującej następujące frakcje odpadów:

a) papieru i tektury,

b) szkła,

c) tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,

d) metali,

e) ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych,

f) przeterminowanych leków, zużytych termometrów,

g) chemikaliów (farby, lakiery, rozpuszczalniki, przeterminowane środki ochrony roślin, oleje odpadowe itp.), i opakowań po nich,

h) zużytych baterii i akumulatorów,

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

k) budowlanych i rozbiórkowych,

l) zużytych opon,

m) odzież i tekstylia i przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub na bieżąco, we własnym zakresie dostarczanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) zbieranie pozostałych frakcji odpadów komunalnych niewymienionych w pkt 3 łącznie jako zmieszane odpady komunalne i przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu te odpady;

5) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

6) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

7) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem:

a) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

c) mycia wyłącznie nadwozi samochodu.

8) naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem:

a) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

b) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;

c) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

2. Na terenie Gminy Sokoły nie należy:

1) gromadzić wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

2) gromadzić i umieszczać w koszach ulicznych odpadów komunalnych wytworzonych w lokalach handlowych, lokalach gastronomicznych, lokalach usługowych i mieszkalnych;

3) gromadzić w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, substancji toksycznych, przeterminowanych leków, chemikaliów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;

4) podrzucać odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników będących w posiadaniu innego właściciela;

5) spalać odpadów komunalnych w pojemnikach lub na terenie nieruchomości, bądź poza nią.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości, ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom pojemniki lub kontenery do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności zapewniającej zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres miedzy kolejnymi wywozami.

2. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) kosze uliczne o pojemności od 20 litrów,

2) pojemniki o pojemności od 110 litrów,

3) worki o pojemności od 60 litrów,

4) kontenery o pojemności od 2,5 m3.

3. Liczba i pojemność pojemników powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb nieruchomości z zachowaniem minimalnych pojemności o których mowa w § 3 ust. 2.

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz odpady komunalne są wytwarzane, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów oraz przy częstotliwości wywozu jeden raz w miesiącu:

1) dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu - 5 litry na każdego ucznia i pracownika;

2) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych - 20 litrów na pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l;

3) dla lokali handlowych - 30 litrów na każde 10 m2, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów na każdy punkt;

4) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne;

5) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki itp. nie mniej niż 30 l na jedno miejsce noclegowe;

6) dla cmentarzy - nie mniej niż 1 l na jedno miejsce pochówku.

5. W przypadku nieruchomości na których odpady powstają sezonowo właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów.

6. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z § 3 ust. 3 i 4.

§ 4. 1. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów na terenie nieruchomości:

1) worki muszą spełniać wymagania obowiązujących norm;

2) minimalna pojemność worków wynosi 60 litrów;

3) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

a) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę,

b) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

c) zielony z przeznaczeniem na szkło.

2. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy stosować pojemniki i worki określone w § 3 ust. 2 pkt 2-4, w tym do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki o kolorystyce określonej w § 4 ust. 1 pkt. 3.

3. Pojemniki i worki powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowania, określające rodzaj gromadzonych odpadów.

§ 5. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz;

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;

4) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;

5) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady;

§ 6. 1. Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich;

2) zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego lub kilku pojemników na odpady komunalne za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wyłonionym przez Gminę Sokoły w drodze przetargu, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika, wyliczoną według zasad określonych w § 3;

3) w przypadku prowadzenia działalności handlowej w branży spożywczej lub gastronomicznej, podmiot prowadzący taką działalność zobowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy na odpady, które powinny być systematycznie opróżnianie;

4) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;

§ 7. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 8. 1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

a) kalki technicznej,

b) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

a) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),

b) luster,

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e) szyb samochodowych.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych i metalu nie można wrzucać:

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

4. Do przydomowych kompostowników nie można wrzucać odpadów innych niż bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników jaki i pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

§ 10. 1. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) z nieruchomości zamieszkałych - co najmniej jeden raz w miesiącu;

2) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - co najmniej jeden raz w miesiącu;

3) z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w tygodniu;

§ 11. 1. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3 lit. a-d odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) z nieruchomości zamieszkałych - co najmniej jeden raz w miesiącu;

2) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - co najmniej jeden raz w miesiącu;

2. Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach, w terminach zgodnych z regulaminem punktu. Zaleca się zagospodarowanie tych odpadów we własnym zakresie poprzez kompostowanie ich w przydomowych kompostownikach, z zastrzeżeniem, że powstały kompost zostanie wykorzystany we własnym zakresie.

3. Częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież i tekstylia - co najmniej raz w roku, w terminie wyznaczonym w harmonogramie. Odpady należy wystawić, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiającym ich sprawny odbiór przez przedsiębiorcę.

4. Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, powstałe z drobnych prac prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać w pojemnikach zamówionych u przedsiębiorcy odpowiadającego za odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy oraz udostępnić pojemnik w uzgodnionym z przedsiębiorcą terminie.

5. Niezależnie od wymogów zawartych w § 11 ust. 3-4 odpady komunalne zbierane selektywnie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a - m, mieszkańcy gminy Sokoły mogą we własnym zakresie przekazywać do:

1) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach;

2) pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach i Ośrodku Zdrowia w Sokołach (dotyczy przeterminowanych leków);

3) pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach, Urzędzie Gminy w Sokołach lub innych wyznaczonych obiektach na terenie Gminy Sokoły (dotyczy zużytych baterii).

7. Miejsca i terminy zbierania odpadów wymienionych w §11 ust. 6 udostępnione są do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej gminy Sokoły (www.sokoly.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugsokoly.bip.podlaskie.pl).

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, z częstotliwością i w sposób gwarantujący nie przepełnianie zbiornika, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

3) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

4) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

5) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego. Transport i odbiór odpadów winien odbywać się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

4. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych oraz oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.

5. Nie należy odprowadzać nieczystości ciekłych do miejsc do tego celu nieprzeznaczonych np.: do ziemi, rowów odwadniających, wód powierzchniowych płynących i stojących, kanalizacji deszczowej oraz pompować ich na pola, łąki itp.

§ 13. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników i kontenerów mogą być używane worki z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. 1. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (np. z ogrodów i parków).

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) prowadzenia psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Przepisy określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

4. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe lub opiekunom zwierząt zakazuje się pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 17. Obowiązki określone w paragrafie 16 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób niewidomym i niedowidzącym.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonychz produkcji rolniczej

§ 18. 1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze. zm.).

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli - wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

3. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej.

4. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.;

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;

3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

5. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 19. 1. Deratyzacji podlegają miejsca oraz pomieszczenia nieruchomości, w szczególności takich jak: korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, magazyny.

2. Deratyzację, a w szczególności pomieszczeń do użytku publicznego należy przeprowadzać w miarę potrzeby lub na polecenie służb sanitarno-epidemiologicznych.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzających zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Sokoły, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym podejmie działania związane z deratyzacją.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 21. Traci moc uchwała Rady Gminy Sokoły Nr XVI/114/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 176 z dnia 09.01.2013 r.).

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Uzasadnienie

Podjęcie nowej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały.

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokoły ma na celu dostosowanie jego zapisów do wymogów w/w ustawy oraz dostosowanie do aktualnie obowiązującego systemu odbioru odpadów komunalnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe