Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/167/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 27 ust 1, art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 176) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zawodnicy, będący mieszkańcami gminy Choroszcz i niepobierający stypendium sportowego z innych środków publicznych, mogą otrzymywać stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w dyscyplinach o szczególnym znaczeniu dla gminy Choroszcz.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień mieszkańcom gminy Choroszcz niepobierającym stypendium sportowego z innych środków publicznych za osiągnięte wyniki sportowe w dyscyplinach o drugorzędnym znaczeniu dla gminy Choroszcz.

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania nagród i wyróżnień oraz zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, o których mowa w § 1 oraz ich rodzaj i wysokość określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wydatki związane w przyznawaniem nagród i wyróżnień pokrywane są z budżetu gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/122/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik do Uchwały Nr XVII/167/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 czerwca 2016 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY, TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ORAZ ZASADY, TRYB PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH PRZYZNAWANYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE ORAZ ICH RODZAJ I WYSOKOŚĆ

§ 1. Ustala się nagrodę w postaci "Nagrody Burmistrza Choroszczy w Dziedzinie Sportu" w formie statuetki i nagrody pieniężnej w wysokości do 2 000 zł.

§ 2. Ustala się następujące rodzaje wyróżnień:

1) dyplom uznania,

2) upominek rzeczowy.

§ 3. 1. "Nagrodę Burmistrza Choroszczy w Dziedzinie Sportu" może otrzymać zawodnik, będący mieszkańcem Gminy Choroszcz i osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, za zajęcie czołowego miejsca (pierwsza - czwarta lokata) w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, których popularność lub znaczenie dla Gminy Choroszcz uzasadnia udzielenie wsparcia oraz za godne reprezentowanie Gminy Choroszcz na arenie krajowej lub międzynarodowej.

2. Wyróżnienie może otrzymać zawodnik, będący mieszkańcem Gminy Choroszcz i osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, za zajęcie czołowego miejsca w międzynarodowym, krajowym lub regionalnym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, których popularność lub znaczenie dla Gminy Choroszcz uzasadnia udzielenie wsparcia oraz za godne reprezentowanie Gminy Choroszcz na arenie regionalnej, krajowej lub międzynarodowej".

§ 4. Rodzaj przyznanego wyróżnienia, wysokość "Nagrody Burmistrza Choroszczy w Dziedzinie Sportu" oraz liczba osób, którym będą one przyznane, będzie określana przez Burmistrza Choroszczy.

§ 5. Przyznanie "Nagrody Burmistrza Choroszczy w Dziedzinie Sportu" oraz wyróżnienia ma charakter uznaniowy.

§ 6. "Nagroda Burmistrza Choroszczy w Dziedzinie Sportu" przyznawana jest przez Burmistrza Choroszczy na wniosek klubu sportowego, właściwego związku sportowego, zawodnika, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy lub pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§ 7. Wyróżnienia w postaci dyplomu uznania lub upominku rzeczowego przyznaje się zawodnikom na podstawie wniosków klubu sportowego, właściwego związku sportowego, zawodnika, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy lub pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§ 8. Ustala się stypendium sportowe przyznawane nie częściej niż raz w roku, zawodnikom będącym mieszkańcami Gminy Choroszcz, osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, za zajęcie czołowego miejsca (pierwsza - czwarta lokata) w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, których popularność lub znaczenie dla Gminy Choroszcz uzasadnia udzielenie wsparcia oraz za godne reprezentowanie Gminy Choroszcz na arenie międzynarodowej.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego może złożyć klub sportowy, właściwy związek sportowy, bądź sam zawodnik.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do Urzędu Miejskiego w Choroszczy do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym zawodnik zajął czołowe miejsce we współzawodnictwie sportowym.

§ 10. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące informacje:

1) dane osobowe wnioskodawcy,

2) dane osobowe kandydata,

3) informację o osiągnięciu sportowym kandydata, kwalifikującym go do uzyskania stypendium,

4) określenie dyscypliny uprawianej przez zawodnika, w której osiągnął wyniki kwalifikujące go do uzyskania stypendium,

5) zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Choroszczy o zaistniałych okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,

6) kopia licencji zawodnika, jeżeli dotyczy,

7) w przypadku pobierania nauki przez zawodnika, aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt.

§ 11. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego składa się w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§ 12. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Komisję, o której mowa w § 14 ust. 1.

§ 13. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) wycofania przez wnioskodawcę,

3) śmierci osoby, której dotyczy wniosek,

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 14. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego przedstawiany jest do opinii Komisji do spraw stypendiów sportowych, która po jego analizie formalnej i merytorycznej - biorąc pod uwagę w szczególności znaczenie danej dyscypliny sportu dla gminy, dotychczasowe osiągnięcia sportowe zawodnika i rokowania co do możliwości osiągania przez niego sukcesów sportowych w przyszłości - proponuje wysokość i okres trwania stypendium. Szczegółowy tryb działania oraz skład osobowy komisji określany będzie zarządzeniem Burmistrza Choroszczy.

2. Stypendia sportowe przyznawane są przez Burmistrza Choroszczy, na podstawie analizy dotychczasowych osiągnięć sportowych zawodnika, rokowań co do możliwości osiągania sukcesów sportowych w przyszłości i opinii Komisji do spraw stypendiów sportowych. Przyznanie stypendium sportowego ma charakter uznaniowy. Rozstrzygnięcie Burmistrza stanowi decyzję administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Stypendia sportowe przyznawane są na określony czas, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym, wypłacane w miesięcznych ratach, nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 15. Przyznanie stypendium sportowego danemu zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu nagród i wyróżnień.

§ 16. 1. Podstawą wypłaty stypendium jest decyzja administracyjna o przyznaniu stypendium sportowego.

2. Od chwili przyznania stypendium sportowego, na zawodniku ciąży odpowiedzialność za godne reprezentowanie gminy Choroszcz, postępowanie zgodnie z zasadami Fair Play oraz obowiązek realizacji następujących świadczeń własnych:

a) prezentacji użyczonych, otrzymanych reklam gminy Choroszcz lub

b) umieszczenia logo gminy Choroszcz w widocznym tle i

c) wymienienia nazwy gminy Choroszcz w przypadku udzielania wywiadów,

o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi umowami cywilnoprawnymi zawartymi przez zawodnika. Niewywiązanie się z powyższego zapisu może skutkować cofnięciem stypendium.

3. Zawodnik w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium sportowego, ma obowiązek przedłożenia programu startowego ze wskazaniem zawodów, w jakich będzie promował gminę Choroszcz. Niedostarczenie ww. może skutkować cofnięciem stypendium sportowego w trybie natychmiastowym.

§ 17. Zawodnik może otrzymać stypendium sportowe, nagrodę i wyróżnienie tylko jeden raz za to samo osiągnięcie.

§ 18. 1. W uzasadnionych przypadkach wskazanych poniżej, Burmistrz Choroszczy wygasza decyzję o przyznaniu stypendium sportowego:

1) po otrzymaniu pisemnego wystąpienia o wygaszenie stypendium,

2) gdy zawodnik zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został czasowo bądź dożywotnio zdyskwalifikowany,

3) gdy zawodnik niewłaściwie realizuje bądź całkowicie zaniedbuje realizację programu szkolenia, albo została na niego nałożona kara dyscyplinarna przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub klub, którego jest członkiem,

4) gdy zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego, z zastrzeżeniem ust. 2,

5) gdy zawodnik rażąco naruszył przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne,

6) gdy zawodnik nie wypełnił któregoś z zobowiązań wskazanych w § 16 ust. 2 i 3.

2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

§ 19. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 600 zł miesięcznie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe