Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/162/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie zmian Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.163, poz. 693, poz.1045, poz.1240, poz.1310, poz.1359, poz.1607, poz.1830, poz.1893, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/96/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Choroszczy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 976) zmienionej uchwałą Nr XV/152/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (Dz.Urz.Woj.Podl.z 2016 r., poz.1907) w § 6 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe