Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/166/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418, z 2016 r. poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/128/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3081).

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/131/04 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie Gminy Choroszcz za ich osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik do Uchwały Nr XVII/166/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH
I PRZEDSZKOLU PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHOROSZCZ

Dział I. Przepisy wstępne

§ 1. 1. Regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość, kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom;

4) wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli, określają przepisy ustawy i rozporządzenia.

3. Ilekroć w regulaminie mowa jest o :

1) ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.);

2) rozporządzeniu bez bliższego określenia - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.);

3) szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły, przedszkola i placówki wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) dla których Gmina Choroszcz jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy, a także, odpowiednio zespoły szkół.

Dział II.
Dodatek za wysługę lat

§ 2. Zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 33 ustawy oraz § 7 rozporządzenia, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca - począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku;

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

Dział III.
Dodatek motywacyjny

§ 4. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom, stosownie do stopnia spełnienia kryteriów,
o których mowa w § 5, na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy (na okresy: wrzesień- luty i marzec- sierpień) i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.

§ 5. 1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub olimpiadach przedmiotowych,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia wychowawczego;

2) dobra jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie obowiązującego porządku pracy, a w szczególności czasu zajęć;

3) wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych szkoły,
a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

f) praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadpodstawowej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości;

g) realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

h) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;

i) efekty w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce.

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w ust. 1 jest spełnianie następujących kryteriów:

1) tworzenie warunków do realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i ppoż;

2) dbałość o mienie, w tym zapewnianie terminowych przeglądów technicznych oraz wykonywanie prac konserwacyjno - remontowych, dbałość o czystość i estetykę szkoły;

3) właściwe dysponowanie środkami funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami,

4) utrzymanie dyscypliny pracy, przestrzeganie regulaminu pracy;

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczyciela, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji
i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów, nadzoru pedagogicznego;

6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacji zaleceń i wniosków organu prowadzącego;

7) kształtowanie atmosfery pracy w szkole, służącej realizacji zadań statutowych przez podległych pracowników;

8) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi;

9) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów;

10) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).

§ 6. 1. W ramach środków planowanych w budżetach szkół i placówek, ustala się odpis na dodatki motywacyjne, w wysokości co najmniej 4% środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny ustala się kwotowo.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela (w tym zajmującego stanowisko wicedyrektora szkoły) przyznaje dyrektor, a Dyrektorowi szkoły - Burmistrz Choroszczy.

4. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego:

1) dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze i wicedyrektora w kwocie od 200 zł do 500 zł;

2) dla dyrektorów szkół od 200 zł do 1500 zł.

Dział IV.
Dodatek funkcyjny

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) a) dyrektor szkoły/przedszkola liczącej do 7 oddziałów 300 - 1500 zł,

b) dyrektor szkoły/przedszkola liczącej 8-30 oddziałów 400 - 2500 zł,

c) dyrektor szkoły/przedszkola liczącej powyżej 30 oddziałów 500 - 3500 zł;

2) wicedyrektor szkoły/przedszkola 300 - 1500 zł.

2. Dodatek funkcyjny dla osób, o których mowa w ust. 1, przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Dodatki funkcyjne z pozostałych tytułów, wymienionych w rozporządzeniu przyznaje się
w wysokości:

1) opiekunowi stażu - 100 zł;

2) wychowawcy klasy:

a) w oddziale do 15 uczniów - 100 zł,

b) w oddziale powyżej 15 uczniów - 200 zł;

3) doradcy metodycznemu lub nauczycielowi konsultantowi - 100 zł.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych w ust. 1 i 2 ustala dla dyrektorów szkół Burmistrz Choroszczy, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych - dyrektor szkoły.

5. Przy ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę:

1) wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów;

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska;

3) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole;

4) warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje, zmianowość pracy.

6. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

§ 8. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia powierzenia stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia.
W przypadku powierzenia stanowiska w trakcie miesiąca dodatek przysługuje od tego dnia, a jego wyliczenie odbywa się proporcjonalnie.

Dział V.
Dodatek za warunki pracy

§ 9. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę
w warunkach określonych szczegółowo w § 8 rozporządzenia.

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy prowadzą pracę z młodzieżą,
u której nastąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn szczegółowo określonych w § 9 rozporządzenia.

§ 10. 1. Nauczycielowi realizującemu w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Nauczyciel, który realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego go wymiaru zajęć, dodatek za trudne warunki przysługuje w wysokości od 10% - 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

2. Dodatek za warunki pracy przyznaje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora Burmistrz Choroszczy, biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości realizowanych zadań lub wykonywanych prac.

§ 11. 1. Prawo do dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca, jeżeli powierzenie obowiązków pracowniczych nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca. W przypadku powierzenia i cofnięcia obowiązków pracowniczych w trakcie miesiąca dodatek przysługuje od tego dnia,
a jego wyliczenie odbywa się proporcjonalnie.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za okresy niewykonywania pracy, jeżeli przyczyna leży po stronie pracodawcy lub jest związana ze zdarzeniem losowym.

Dział VI.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 12. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach określonych w art. 35 ustawy.

Dział VII.
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

§ 13. 1. Odpis na specjalny fundusz nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wynosi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 dzieli się następująco:

1) 80% funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół;

2) 20% funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

3. Fundusz na nagrody może być zwiększony przez Burmistrza Choroszczy.

4. Nagrody przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

§ 14. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

§ 15. 1. Wysokość nagrody określana jest corocznie przez Burmistrza Choroszczy oraz dyrektorów szkół, uwzględniając posiadane na ten cel środki.

2. Wysokość nagrody Dyrektora nie może przekroczyć wysokości nagrody Burmistrza Choroszczy.

§ 16. 1. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Burmistrz Choroszczy.

2. Nagrody dyrektora przyznają dyrektorzy szkół.

§ 17. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora dla nauczyciela występuje: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Rada Szkoły o ile działa w szkole, organizacje związkowe działające w szkole.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza dla dyrektora występuje: Komisja merytoryczna Rady Miejskiej w Choroszczy, zastępca Burmistrza, merytoryczny pracownik Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza dla nauczyciela występuje: zastępca Burmistrza, merytoryczny pracownik Urzędu Miejskiego w Choroszczy lub dyrektor szkoły.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 składa się do dnia 30 września każdego roku Burmistrzowi Choroszczy.

5. Wnioski o których mowa w ust. 1 składa się do dnia 30 września każdego roku Dyrektorowi szkoły.

6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 18. Nagroda, o której mowa w § 13 ust. 4, może być przyznana nauczycielowi, który posiada aktualną (z ostatnich pięciu lat) wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5
z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach
i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

d) osiąga bardzo dobre wyniki szkolenia sportowego, potwierdzone zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w zawodach wojewódzkich oraz I-X miejsca w makroregionie i kraju,

e) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

f) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,

g) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

h) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

i) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobieganiai usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dziecii młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

4) w zakresie zarządzania szkołą, w szczególności:

a) organizowanie współpracy szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży,

b) organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwijanie form współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.

c) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę zawodzie nauczyciela,

d) promowanie szkoły w prasie lokalnej i wojewódzkiej lub centralnej oraz poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych, stowarzyszeń i instytucji.

e) troskę o mienie szkoły, poprawę i unowocześnienie bazy dydaktycznej,

f) prawidłowe realizowanie budżetu szkoły,

g) dobrą współpracę z samorządem terytorialnym oraz radą pedagogiczną i radą rodziców lub radą szkoły,

h) pozyskiwanie sponsorów i sojuszników placówki; zdobywanie dodatkowych środków finansowych lub sprzętu,

i) prawidłowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego,

j) prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 19. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się
w jego teczce akt osobowych.

Dział VIII.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 20. 1. Nauczycielowi, mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości:

1) 1 osoba - 5 zł;

2) 2 osoby - 10 zł;

3) 3 osoby - 15 zł;

4) 4 i więcej osób - 20 zł.

2. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzależnione od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust.1. Małżonkowie wspólnie określą pracodawcę, który będzie wypłacał im ten dodatek.

4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego pracodawcę.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w wypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje,
a dyrektorowi Burmistrz Choroszczy.

§ 21. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia danego miesiąca, w którym nauczyciel rozpoczyna pracę o ile złożenie wniosku nastąpiło w tym dniu. W przypadku rozpoczęcia pracy w trakcie miesiąca dodatek przysługuje od tego dnia, a jego wyliczenie odbywa się proporcjonalnie. Zmiana wysokości dodatku, na wniosek złożony pierwszego dnia miesiąca następuje z tym dniem, a w przypadku złożenia wniosku w trakcie miesiąca zmiana następuje z pierwszym dniem następnego miesiąca.

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:

1) nie świadczenia pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej;
w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta;

4) korzystania z urlopu macierzyńskiego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 22. Dodatki mieszkaniowe w dotychczas ustalonej wysokości obowiązują do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział IX.
Postanowienia końcowe

§ 23. Zmiany niniejszego regulaminu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 24. Niniejszy regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 25. 1. Regulamin podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do regulaminu określającego wysokość

oraz szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom dodatków oraz niektórych

innych składników wynagrodzenia nauczycielom

zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz.

W N I O S E K
o przyznanie nagrody burmistrza/dyrektora
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody burmistrza/dyrektora

1. Pani/Pan..................................................................................................................................................

2. urodzona/y..............................................................................................................................................

3. wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce…………………………………………………………

4. zatrudniona/y w ………………………………………………………………………………………….....

5. na stanowisku .........................................................................................................................................

6. dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, burmistrza, dyrektora - rok otrzymania………………………………........................................................................................................

7. ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)…………………………………………………………

8. Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:………………………………………………………

9. Opinia rady pedagogicznej*………………………………………………………………………………

10. Organ sporządzający wniosek……………………………………………………………………………

......................................................................................................................

(miejscowość i data) (pieczęć)(podpis)

*- nie dotyczy nagrody przyznawanej przez Burmistrza Choroszczy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe