Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/237/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie wskazania miast, w których mogą być przeprowadzane egzaminy państwowe prawa jazdy w zakresie kategorii AM

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 t. j.) oraz art. 51 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155[1])), Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Marszałka Województwa Podlaskiego wskazuje się poniższe miasta, jako miejsca, w których mogą być przeprowadzane egzaminy państwowe w zakresie prawa jazdy kategorii AM: Sokółka, Mońki, Hajnówka, Siemiatycze, Zambrów, Kolno, Wysokie Mazowieckie, Grajewo Augustów oraz Sejny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Sejmiku


Jarosław Zygmunt Dworzański


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 541; Dz. U z 2015 r. poz. 1273; Dz. U z 2015 r. poz. 2183; Dz. U z 2015 r. poz. 1045; Dz. U z 2015 r. poz. 2281; Dz. U z 2015 r. poz. 1327; Dz. U z 2015 r. poz. 1893; Dz. U z 2016 r. poz. 27.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe