Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/158/16 Rady Gminy Suwałki

z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz. 2150) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zmniejszyć dochody o kwotę 452 254,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;

2) zwiększyć dochody o kwotę 176 972,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 369 155,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

2) zwiększyć wydatki o kwotę 93 873,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 34 862 749,60 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 30 411 075,60 zł,

b) majątkowe w wysokości 4 451 674,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 37 318 954,60 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 29 591 827,60 zł,

b) majątkowe w wysokości 7 727 127,00 zł;

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 34 562,00 zł,

b) celowa w wysokości 67 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

c) celowa w wysokości 12 563,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4. 1 Deficyt budżetu wynosi 2 456 205,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 700 000,00 zł,

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 756 205,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 155 847,10 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 699 642,10 zł.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Po dokonanych zmianach:

1) ustala się dochody w kwocie 47 103,00 zł i wydatki w kwocie 182 803,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) ustala się dochody w kwocie 650 450,00 zł i wydatki w kwocie 936 510,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 5 "Przychody i rozchody w 2016 roku" z Uchwały nr XVII/155/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok,

- załącznik nr 3 "Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku" z Uchwały nr XVII/155/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok,

- załącznik nr 9 "Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku" z Uchwały nr XVII/155/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok,

- załącznik nr 7 "Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2016 rok" z Uchwały nr XVI/137/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok,

- załącznik nr 8 "Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2016 rok" z Uchwały nr XVI/137/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe