Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 97/XVII/2016 Rady Gminy Piątnica

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 oraz z 2016 r. poz.195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 624.962 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 624.962 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych" do uchwały Nr 63/XII/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 7 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r." do uchwały Nr 63/XII/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia zmian w budżecie gminy przedstawia załącznik Nr 5.

§ 6. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 36.304.781,15 zł , w tym:

1) dochody bieżące - 35.627.110,54 zł,

2) dochody majątkowe - 677.670,61 zł.

§ 7. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 37.825.621,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 32.562.176,57 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.263.444,71 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Weber


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/XVII/2016
Rady Gminy Piątnica
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 97/XVII/2016
Rady Gminy Piątnica
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 97/XVII/2016
Rady Gminy Piątnica
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

inwestycje


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 97/XVII/2016
Rady Gminy Piątnica
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

dotacje


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 97/XVII/2016
Rady Gminy Piątnica
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy

Po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

Dział 600 Transport i łączność

W związku z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi gminnej Stary Cydzyn - Budy Mikołajka zwiększono plan dochodów o kwotę 245.711,84 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/215/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego przyznano Gminie Piątnica dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do realizacji zadania dotyczącego modernizacji kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w wysokości 595.000 zł, w tym na rok 2016 - 350.000 zł.

Dział 720 Informatyka

W związku z refundacją środków z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" realizowanego w latach 2007-2015 zwiększono plan o kwotę 29.250,16 zł.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

Dział 600 Transport i łączność

Na wniosek Sołectwa wsi Nowy Cydzyn zwiększono plan na zadanie dotyczące uporządkowania pasów drogowych w ramach środków funduszu sołeckiego na kwotę 9545 zł, zmniejszając jednocześnie plan w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadanie dotyczące uporządkowania terenu wokół remizy OSP.

W związku z refundacją środków z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" większa się wydatki kwotę 29.250,16 zł na uporządkowanie pasów drogowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych na terenie wsi Niewodowo, Drozdowo oraz na remont przepustu drogowego w miejscowości Czarnocin.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zwiększono plan wydatków na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej Stary Cydzyn - Budy Mikołajka o kwotę 490.917,68 zł, z czego kwota 245.711,84 zł zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego, a kwota 245.205,84 zł stanowi środki własne pozostające w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach na realizację inwestycji w Pęzie, Olszynach i Budach Czarnockich.

W związku z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwo mieszkańców gminy zwiększono plan na zakup wiat przystankowych na kwotę 36.900 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W związku z oszczędnościami pozostającymi po przeprowadzonym przetargu na zakup samochodu osobowego zmniejszono plan o kwotę 20.730 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu klimatyzatorów do OSP Murawy na kwotę 12.000 zł ze środków funduszu sołeckiego wsi. Ponadto wprowadzono do załącznika "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok" zadanie pn. Zakup namiotu na potrzeby zarządzania kryzysowego na kwotę 9.500 zł, wprowadzone do budżetu wydatków Zarządzeniem Nr 33.2016 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku z otrzymaną dotacją na modernizację kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w wysokości 595.000 zł, w tym na rok 2016 - 350.000 zł zwiększono plan wydatków na to zadanie o kwotę 498.982 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z oszczędnościami pozostającymi po zrealizowaniu zadania pn. Wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zmniejszono plan o kwotę 49.736 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach działu dokonano zmiany klasyfikacji wydatków z funduszu sołeckiego wsi Piątnica Poduchowna, Budy Czarnockie, Taraskowo, Olszyny-Kolonia, Elżbiecin, Stary Cydzyn zwiększając wydatki inwestycyjne o kwotę 65.036,75 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe