Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 104/XVIII/2016 Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 770, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) Rada Miasta Zambrów po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zambrowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych odcinek drogi gminnej - ul. Białostocka (od ul. Ostrowskiej
do ul. Józefa Piłsudskiego) oraz ul. Józefa Piłsudskiego (od ul. Białostockiej do ul. Tadeusza Kościuszki)
w miejscowości Zambrów.

§ 2. Przebieg dróg określony jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dniem 1 stycznia 2017 roku.


Załącznik do Uchwały Nr 104/XVIII/2016
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 czerwca 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe