Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 107/XVIII/2016 Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska przy Al. Wojska Polskiego Nr działki 1785/116

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin placu targowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 138/XXII/96 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 27 sierpnia 1996 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr 107/XVIII/2016
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN TARGOWISKA
usytuowanego w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb korzystania z placu targowego przy Al. Wojska Polskiego Nr działki 1785/116.

2. Targowisko prowadzone i zarządzane jest przez Gminę Miasto Zambrów, ul. Fabryczna 3.

3. Targowisko czynne jest codziennie w godzinach od 6.00 do 18.00 w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. 1. Uprawnione do sprzedaży na terenie targowiska są:

1) wszystkie podmioty posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;

2) inne niż wymienione w pkt 1 osoby dokonujące sprzedaży wytworzonych (wyprodukowanych) przez siebie lub osobiście pozyskanych:

a) nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych,

b) produktów runa leśnego,

c) posiłków domowych,

d) rękodzieła ludowego i artystycznego, a także przedmiotów użytku osobistego i domowego.

2. Prowadzący handel na targowisku są zobowiązani umieścić w widocznym miejscu informację identyfikującą handlującego zawierającą:

1) w przypadku przedsiębiorców - nazwę przedsiębiorcy (nazwisko i imię lub firmę) i jego adres;

2) w przypadku pozostałych osób imię, nazwisko i adres.

3. Prowadzący handel na targowisku są zobowiązani do:

1) używania do ważenia i mierzenia towarów urządzeń posiadających ważne cechy legalizacyjne;

2) dokonywania ważenia i mierzenia w sposób umożliwiający kupującemu sprawdzenie prawidłowości i rzetelności wykonywanej czynności;

3) utrzymania czystości w obrębie stoiska handlowego i posprzątania po zakończeniu handlu;

4) przestrzegania regulaminu targowiska;

5) zachowywania się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów;

6) parkowania pojazdów, za wyjątkiem tych, z których bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż, poza terenem targowiska.

§ 3. 1. Opłaty targowe obowiązują na targowisku od chwili otwarcia do jego zamknięcia.

2. Pobór opłaty targowej dokonuje inkasent wydając pokwitowanie jej uiszczenia.

3. Dowód uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia targowiska i okazać go na żądanie osób uprawnionych do kontroli.

4. Każdy z uprawnionych do prowadzenia sprzedaży może zająć tylko tyle stanowisk handlowych za ile uiścił opłatę.

§ 4. 1. Na placu targowym możne być prowadzona sprzedaż środków spożywczych i innych niż wymienione w § 2 ust. 1 lit. a-c jedynie po spełnieniu wymogów higienicznych i sanitarnych określonych w odrębnych przepisach, których spełnienie stwierdza odpowiednia decyzja organu właściwego do spraw sanitarno epidemiologicznych.

2. Zabrania się sprzedaży na targowisku:

a) papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek nieposiadających polskich znaków akcyzy,

b) papierów wartościowych oraz banknotów i monet znajdujących się aktualnie w obiegu,

c) broni, amunicji, materiałów wybuchowych, płynów i gazów łatwopalnych,

d) rzeczy zawierające treści pornograficzne,

e) nielegalnych kopii produktów: fonograficznych, filmowych, komputerowych i innych, chronionych prawami autorskimi,

f) zwierząt,

g) innych towarów, których obrót jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zabrania się na targowisku prowadzenia gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.

4. Na terenie targowiska obowiązuje zakaz eksponowania, oferowania do sprzedaży alkoholu, a także jego spożywania.

§ 5. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować odpowiedzialność określoną
w odpowiednich przepisach prawa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe