Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/85/2016 Rady Gminy Sokoły

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532 poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 19.852.756,04 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 19.614.756,04 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 238.000 zł;

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 21.006.021,64 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 18.788.021,64 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.218.000 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.153.265,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, które będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.153.265,60 zł.

§ 2. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy) do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2015 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji), do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2015 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/85/2016
Rady Gminy Sokoły
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/85/2016
Rady Gminy Sokoły
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/85/2016
Rady Gminy Sokoły
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/85/2016
Rady Gminy Sokoły
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy SokołyNr XII/85/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2016 rok:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest przyznał umową środki na rok 2016 w wysokości 18.661,88 zł.

- Wojewoda Podlaski dokonał zmian w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej w dz. 801 - Oświata i wychowanie - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 20 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

- Umową z dnia 7 czerwca 2016 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej dla Gminy Sokoły w wysokości 2.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał środki z tytułu opłaty produktowej w wysokości 234,32 zł,

Wprowadzone są one na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

- Minister Finansów pismem ST3.4750.4.2016 przekazał roczny plan subwencji, zwiększając część oświatową o 18.429 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 7.144 zł.

Dokonano również zmian w budżecie na rok 2016 poprzez zwiększenie wydatków bieżących oraz udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu, jak również dotacji dla instytucji kultury. Pokrycie tych wydatków jest możliwe poprzez rozdysponowanie wolnych środków pozostałych na koniec roku 2015, jak też nadwyżki z lat ubiegłych.

W związku z powyższym po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 19.852.756,04 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 19.614.756,04 zł,

b) majątkowe w wysokości 238.000 zł;

2) wydatki budżetu w wysokości 21.006.021,64 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 18.788.021,64 zł,

b) majątkowe w wysokości 2.218.000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe