Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/157/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 416 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 43 864 208 zł, w tym:

- dochody bieżące42 423 927 zł

- dochody majątkowe1 440 281 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 416 900 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi43 414 208 zł, w tym:

- wydatki bieżące35 355 571 zł

- wydatki majątkowe8 058 637 zł

§ 3. 1. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016.

2. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 3.

§ 4. 1. Zmienić plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku.

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4.

§ 5. 1. Zmienić plan jednostek budżetowych w zakresie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.

2. Plan wyodrębnionych dochodów i wydatków po zmianie stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Objaśnienia stanowią załącznik nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 zmiany w planie dochodów Budżetu gminy na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na 2016 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 Plan(limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 Zesytawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2016 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/157/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załacznik nr 6 Objaśnienia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe