Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/88 /16 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.446 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art217,art235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/72/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 35 836,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 362 952,28 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 968 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : Plan dochodów 11 893 170,45 zł, Dochody bieżące 11 763 170,45 zł , Dochody majątkowe 130 000,00 zł, Plan wydatków 11 192 286,25 zł , Wydatki bieżące 10 899 686,25 zł, Wydatki majątkowe 292 600,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 700 884,20 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Wolne środki w wysokości 59 115,80 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 2.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł i wydatki w kwocie 60 697,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się dochody w kwocie 229 000,00 zł i wydatki w kwocie 256 579,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

§ 5. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sergiusz Smyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/88 /16
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/88 /16
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/88 /16
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe