Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/162/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 598, poz. 984, poz. 1122, poz. 1511, poz.1895, poz. 1933, poz. 2030, poz. 2128, poz. 2228, poz. 2413, poz. 2448) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 79.291.767 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 74.814.475 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.925.914 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.477.292 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 81.030.795 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 70.635.446 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.925.914 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.395.349 zł;

5) deficyt budżetu w kwocie 1.739.028 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/162/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

0,00

2 251 273,00

2 251 273,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

2 251 273,00

2 251 273,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

2 145 700,00

2 145 700,00

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

0,00

105 573,00

105 573,00

Razem własne:

63 015 580,00

2 251 273,00

65 266 853,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/162/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

4 691 825,00

3 112 400,00

7 804 225,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 757 825,00

3 112 400,00

6 870 225,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 915 860,00

3 112 400,00

6 028 260,00

801

Oświata i wychowanie

30 098 146,00

441 000,00

30 539 146,00

80104

Przedszkola

6 953 517,00

- 30 000,00

6 923 517,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

- 30 000,00

70 000,00

80110

Gimnazja

7 204 261,00

- 15 000,00

7 189 261,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

- 15 000,00

55 000,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1 953 157,00

486 000,00

2 439 157,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

448 678,00

486 000,00

934 678,00

Razem własne:

63 164 481,00

3 553 400,00

66 717 881,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/162/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.

Dział

Roz dział

Paragraf

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu

Wydatki poniesione do końca 2015r.

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu

Uwagi

Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z innych źródeł

Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

600

60016

6050

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej

4 382 400

0

4 382 400

2 236 700

2 145 700

Urząd Miasta

2

600

60016

6050

Połączenie ul.Brańskiej z ul. 11 Listopada - dokumentacja projektowa

60 000

0

60 000

60 000

0

Urząd Miasta

3

600

60016

6050

Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski - dokumentacja projektowa

55 000

0

55 000

55 000

0

Urząd Miasta

4

600

60016

6050

Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430m. - dokumentacja projektowa

30 000

0

30 000

30 000

0

Urząd Miasta

5

600

60016

6050

Budowa nawierzchni wraz z infrastruktorą w ulicy Szarych Szeregów - dokumentacja projektowa

25 000

0

25 000

25 000

0

Urząd Miasta

6

600

60016

6050

Budowa monitoringu miejskiego

766 000

0

766 000

766 000

0

Urząd Miasta

7

600

60016

6050

Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim

290 000

0

290 000

290 000

0

Urząd Miasta

8

600

60016

6050

Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej, skrzyżowanie z ul. Myśliwską)

279 860

0

279 860

279 860

0

Urząd Miasta

9

600

60016

6050

Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

40 000

0

40 000

40 000

0

Urząd Miasta

10

600

60016

6050

Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Widowskiej), Dworska, Gen.Bema, Jagiellońska (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia - dokumentacja projektowa

100 000

0

100 000

100 000

0

Urząd Miasta

60016

6 028 260

0

6 028 260

3 882 560

0

2 145 700

0

600

6 028 260

0

6 028 260

3 882 560

0

2 145 700

0

10

700

70005

6060

Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty

235 000

0

235 000

235 000

0

Urząd Miasta

11

700

70005

6050

Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim

200 000

0

200 000

200 000

Urząd Miasta

12

700

70005

6050

Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego

1 160 966

125 966

115 000

115 000

Urząd Miasta

70005

1 595 966

125 966

550 000

550 000

0

0

0

700

1 595 966

125 966

550 000

550 000

0

0

0

13

750

75023

6060

Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta

172 100

0

172 100

172 100

0

Urząd Miasta

75023

172 100

0

172 100

172 100

0

0

0

750

172 100

0

172 100

172 100

0

0

0

14

754

75414

6060

Zakup agregatu prądotwórczego

60 000

0

60 000

60 000

0

Urząd Miasta

75414

60 000

0

60 000

60 000

0

0

0

754

60 000

0

60 000

60 000

0

0

0

15

801

80101

6050

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W.Wysockiego w Bielsku Podlaskim

441 148

0

441 148

441 148

0

Urząd Miasta

16

801

80101

6050

Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im.kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola

259 404

0

259 404

259 404

0

Urząd Miasta

80101

700 552

0

700 552

700 552

0

0

0

17

801

80104

6050

Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa

70 000

0

70 000

70 000

0

Urząd Miasta

80104

70 000

0

70 000

70 000

0

0

0

18

801

80110

6050

Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa

55 000

0

55 000

55 000

0

Urząd Miasta

80110

55 000

0

55 000

55 000

0

0

0

19

801

80148

6060

Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem

13 500

0

13 500

13 500

0

Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza

80148

13 500

0

13 500

13 500

0

0

0

20

801

80149

6050

Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

124 415

74 415

50 000

50 000

0

Urząd Miasta

21

801

80149

6050

Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

40 590

40 590

0

Urząd Miasta

6057

846 019

0

846 019

0

0

846 019

Urząd Miasta

6059

934 678

0

934 678

934 678

0

Urząd Miasta

80149

1 945 702

115 005

1 830 697

984 678

0

0

846 019

801

2 784 754

115 005

2 669 749

1 823 730

0

0

846 019

22

900

90001

6050

Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim

150 000

0

150 000

150 000

0

Urząd Miasta

90001

150 000

0

150 000

150 000

0

0

0

23

900

90004

6050

Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim

50 000

0

50 000

50 000

Urząd Miasta

90004

50 000

0

50 000

50 000

0

0

0

24

900

90015

6050

Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście

266 140

0

266 140

266 140

Urząd Miasta

90015

266 140

0

266 140

266 140

0

0

0

900

466 140

0

466 140

466 140

0

0

0

25

921

92195

6050

Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim

100 000

0

100 000

100 000

Urząd Miasta

26

921

92195

6050

Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim

7 500

0

7 500

7 500

Urząd Miasta

92195

107 500

0

107 500

107 500

0

0

0

921

107 500

0

107 500

107 500

0

0

0

Ogółem

11 214 720

240 971

10 053 749

7 062 030

0

2 145 700

846 019


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/162/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.

Treść

Klasyfikacja §

Kwota 2016r.

1

2

3

4

Przychody ogółem

4 739 028

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

§ 950

4 739 028

Rozchody ogółem

3 000 000

1

Spłaty kredytów

§ 992

2 933 900

2

Spłaty pożyczek

§ 992

66 100

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe