Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/82/2016 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnych (Dz.U z 2016r., poz. 446), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz.617), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r., poz.716) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r., poz.374) Rada Gminy Milejczyce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/108/2012 Rady Gminy Milejczyce z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012r., poz. 3239).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mikołaj Koczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/2016
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/2016
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/2016
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/82/2016
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe