Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. 1. właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby zasiadające w zarządzie nieruchomości lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

2. 2. pojemnikach - rozumie się przez to także worki, kosze, kosze uliczne, kontenery służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

3. punkcie selektywnego zbierania odpadów - miejscu wyznaczonym przez gminę w celu gromadzenia odpadów zebranych selektywnie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papieru i tektury,

2) tworzyw sztucznych,

3) metali - drobnego złomu,

4) szkła kolorowego i bezbarwnego,

5) odpadów zielonych,

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

7) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

8) zużytych baterii i akumulatorów,

9) budowlanych i rozbiórkowych,

10) przeterminowanych leków i chemikaliów,

11) zużytych opon i innych wyrobów gumowych,

12) odpadów zmieszanych, niezawierających odpadów wymienionych w pkt. 1-11,

13) odpadów wielomatriałowych,

14) żużlu, popiołu z palenisk domowych w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po ich wystąpieniu oraz innych zanieczyszczeń w miarę powstających potrzeb.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego usuwania stwarzających zagrożenie dla ludzi sopli i nawisów śniegu z rynien i dachów.

3. W przypadku oblodzenia, część nieruchomości służących do użytku publicznego należy posypać piaskiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

4. Wymienione wyżej zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niezakłócających ruchu drogowego, a w przypadku braku takich miejsc - usunięte z nieruchomości.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w sposób gwarantujący odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w spełniających obowiązujące normy pojemnikach o minimalnej pojemności 60 litrów.

1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w spełniających normy pojemnikach o minimalnej pojemności, w zależności od przeznaczenia:

1) kosze uliczne - 30 l,

2) ogródki działkowe - 10 l na każdą działkę w okresie od 1marca do 31 października każdego roku.

3) budownictwo jednorodzinne - 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l,

4) budownictwo wielorodzinne - 6 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100 l,

5) placówki handlowe, usługowe i lokale gastronomiczne - 240 l.

6) budynki użyteczności publicznej, place, parkingi, cmentarze - 1100 l.

7) zakłady produkcyjne, rzemieślnicze - 1100 l.

§ 7. 1. Pojemniki powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i odbierających odpady, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości dla osób trzecich.

2. Zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego lub kilku pojemników na odpady komunalne za zgodą właściciela pojemnika, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika określoną w § 6 niniejszej uchwały.

3. Kosze uliczne należy umieścić na przystankach komunikacji publicznej, a na pozostałych terenach w zależności od potrzeb.

§ 8. Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne w szczególności śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, szlamu, substancji żrących i materiałów wybuchowych.

§ 9. Pojemniki powinny być utrzymywane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję co najmniej raz do roku oraz utrzymywane w należytym stanie technicznym, w celu zapewnienia ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodne do nich dojście bądź dojazd.

3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorstwem posiadającym stosowne zezwolenie.

4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do ustawienia dodatkowych pojemników na odpady komunalne powstające w wyniku prowadzonej działalności.

5. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz uliczne punkty gastronomiczne poza pojemnikami związanymi z prowadzona działalnością wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu oraz punktu gastronomicznego.

§ 11. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są w zależności od potrzeb:

1) na terenach wiejskich nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

2) na terenach miejskich nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

3) na terenach budownictwa wielorodzinnego nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. Odpady komunalne zmieszane dostarczane są do stacji przeładunkowej w Dąbrowie Białostockiej.

3. Odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane są w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące:

1) żużel i popiół z palenisk domowych 1 raz w miesiącu.

4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się obowiązek bezzwłocznego usuwania odpadów oraz nieczystości ciekłych po zakończeniu imprezy.

5. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek lub dostarczane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczonych w przychodniach, aptekach lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne przez prowadzącego budowę bądź remont lub w przypadku niewielkiego remontu dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach.

9. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazać do specjalistycznych punktów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

10. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

11. Odpady, o których mowa w § 3 pkt. 14 - żużel i popiół z palenisk domowych odbierany jest z poszczególnych nieruchomości w mocnych, nieuszkodzonych workach w terminie od 1 listopada do 1 maja.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od zgłoszenia.

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

4. Dowody uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat.

5. Nie należy odprowadzać nieczystości ciekłych do miejsc do tego celu nieprzeznaczonych np.: do nieczynnych studni, rowów odwadniających, wód powierzchniowych płynących i stojących, kanalizacji deszczowej oraz wylewać ich na pola, łąki itp.

6. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub osadnik oczyszczalni przydomowej musi być zlokalizowany w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

§ 14. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

§ 15. Powstające w gospodarstwach domowych odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

§ 16. Organizacja selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje:

1) system odbierania "u źródła", w którym wyselekcjonowane odpady odbierane zostają bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną niniejszym regulaminem,

2) system "donoszenia", w którym mieszkańcy muszą dostarczyć zebrane przez siebie odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 17. W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła" mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów wymienionych w § 3 niniejszej uchwały, natomiast podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest odebrać selektywnie co najmniej następujące rodzaje odpadów:

1) tworzywa sztuczne,

2) metale - drobny złom,

3) papier i makulaturę,

4) szkło kolorowe i bezbarwne,

5) odpady zmieszane.

6) odpady wielomateriałowe,

7) żużel i popiół z palenisk domowych.

§ 18. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie rodzaje odpadów komunalnych wymienione w § 3.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

1) materiały zawierające azbest,

2) papy,

3) szyby samochodowe,

4) szkło zbrojone i hartowane,

5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),

6) styropian,

7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

8) odpady w opakowaniach cieknących.

9) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu),

10) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,

11) odpady komunalne zmieszane.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do ich systematycznego szczepienia przeciw wściekliźnie.

7. Padłe zwierzęta należy niezwłocznie przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się odbiorem i utylizacją padłych zwierząt.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi dwa razy w roku.

2. Obowiązkowa deratyzacja przeprowadzana jest w okresie wiosennym do 20 kwietnia i w okresie jesiennym do 15 listopada.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 23. Traci moc uchwała Nr XXIV/142/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe