Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/117/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy Wierzbowa w miejscowości Dobrzyniewo Duże

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 870, poz. 774, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281, z 2016 r. poz. 770) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy "Wierzbowa" w miejscowości Dobrzyniewo Duże, drodze wewnętrznej ozn. działką nr geod. 118 położoną w obrębie Dobrzyniewo Duże.

2. Przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik do Uchwały Nr XXI/117/16
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe