Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 14.76.2016 Rady Gminy Czyże

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, zm. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427, z 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830 i poz. 1893, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą być przyznane usługi, zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

§ 2. Wydatki poniesione na usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, celowe lub pomoc rzeczową podlegają zwrotowi zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Wysokosć zwrotu wydatków określona w %
w stosunku do udzielonej pomocy

powyżej 100 - 150

40

powyżej 150 - 170

60

powyżej 170 - 200

80

powyżej 200

100

§ 3. Traci moc uchwała Nr 26.135.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2573).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe