Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/110/16 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęnych na terenie powiatu grajewskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, zm. Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342, 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822, 1491, z 2015 r. poz. 28, 277, 788, 875, 1771, 1830, 1918, 1926, 1991), po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu powiatu grajewskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Białymstoku, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się minimalne godziny pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu grajewskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Minimalne godziny pracy aptek w dniach przedświątecznych: 24 grudnia, 31 grudnia oraz
w Wielką Sobotę ustala się w godzinach 8.00 - 14.00.

§ 2. 1. O czasowym ograniczeniu, przesunięciu ustalonych w załączniku nr 1 godzin pracy lub zamknięciu apteki, kierownik apteki obowiązany jest pisemnie poinformować Zarząd Powiatu Grajewskiego, w terminie 14 dni przed planowanymi zmianami.

2. Wydłużenie ustalonych godzin pracy apteki nie wymaga powyższych uzgodnień.

§ 3. 1. W celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek
w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne pełnią dyżury przemiennie.

2. Apteka ogólnodostępna pełni dyżur, o którym mowa w ust. 1, przez 24 godziny, rozpoczynając od godz. 8.00.

3. Harmonogram dyżurów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Harmonogram dyżurów w poszczególnych aptekach ulega cyklicznym powtórkom odpowiednio do kolejności wskazanej w załączniku nr 2 do uchwały.

5. Informacje o godzinach pracy apteki, aktualny harmonogram dyżurów oraz wszelkie zmiany
z tym związane powinny być umieszczone w aptece w miejscach widocznych dla interesantów.

6. Dyżury nocne w dni powszednie oraz całodobowe dyżury w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy obejmują godziny poza godzinami pracy aptek, określonymi w §1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVIII/99/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu grajewskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2215).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/110/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Rozkład minimalnych godzin pracy aptek ogólnodostęnych na terenie powiatu grajewskiego.

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy w dni powszednie

Godziny pracy w soboty

1.

Apteka

ul. Koszarowa 41, 19-203 Grajewo

800 -1600

800 -1200

2.

Apteka Cef@rm 36,6

Os. Południe 47, 19-203 Grajewo

800 -1600

800 -1200

3

Apteka Cef@rm 36,6

ul. Wojska Polskiego 44, 19-203 Grajewo

800 -1600

800 -1200

4.

Apteka "Dbam o zdrowie"

ul. J. Piłsudskiego 15, 19-200 Grajewo

800 -1600

800 -1200

5.

DOZ Apteka Dbam o Zdrowie Natura

ul. Konstytucji 3 Maja 2/10, 19-203 Grajewo

800 -1600

800 -1200

6.

Apteka "VITA"

ul. Kolejowa 5, 19-200 Grajewo

800 -1600

800 -1200

7.

Apteka

ul. Konstytucji 3 Maja 2/12, 19-203 Grajewo

800 -1600

800 -1200

8.

Apteka "VITA"

Os. Południe 9, 19-203 Grajewo

800 -1600

800 -1200

9.

APTEKA OSAK spółka jawna
ul. Ełcka 9, 19-200 Grajewo

800 -1600

800 -1200

10.

Apteka Na Konstytucji 3 Maja Nowa Farmacja

ul. Konstytucji 3 Maja 13, 19-200 Grajewo

800 -1600

800 -1200

11.

APTEKI ARNIKA

ul. Konstytucji 3-go Maja 17, 19-200 Grajewo

800 -1600

800 -1200

12.

Apteka na Placu

Plac Niepodległości 10, 19-200 Grajewo

800 -1600

800 -1200

13.

Apteka

ul. Kilińskiego 4, 19-230 Szczuczyn

800 -1600

800 -1200

14.

Apteka Cef@rm 36,6

Plac 1000-lecia 19, 19-230 Szczuczyn

800 -1600

800 -1200

15.

Apteka "Vita"

ul. Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród

800 -1800

900 -1300

16.

Punkt Apteczny w Rajgrodzie

ul. Zabielskiego 6, 19-206 Rajgród

800 -1300,

1600 -1800

800 -1300

17.

Punkt Apteczny Panaceum w Białaszewie

ul. M. Kopernika 5, 19-200 Grajewo

800 -1535

nieczynne

18.

Punkt Apteczny w Radziłowie

ul. Gumienna 14, 19-213 Radziłów

800 -1600

nieczynne

19.

Punkt Apteczny Provita w Radziłowie

Plac 500-lecia 16, 19-213 Radziłów

800 -1600

800 -1500 (co druga sobota)

20.

Punkt Apteczny w Wąsoszu,

Plac Rzędziana 11, 19-222 Wąsosz

730 -1530

nieczynne


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/110/16
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Harmonogram
dyżurów nocnych w aptekach ogólnodostępnych na terenie miasta Grajewo w dni powszednie oraz całodobowych dyżurów w niedziele i dni wolne od pracy.

Lp.

Data rozpoczęcia dyżuru

Data zakończenia dyżuru

Nazwa i adres apteki

1.

29.06.2016

30.06.2016

Apteka, ul. Koszarowa 41

2.

30.06.2016

01.07.2016

Apteka Cef@rm 36,6, Os. Południe 47

3.

01.07.2016

02.07.2016

Apteka "VITA", ul. Kolejowa 5

4.

02.07.2016

03.07.2016

APTEKA OSAK spółka jawna, ul. Ełcka 9

5.

03.07.2016

04.07.2016

Apteka Na Konstytucji 3 Maja Nowa Farmacja,

ul. Konstytucji 3 Maja 13

6.

04.07.2016

05.07.2016

APTEKI ARNIKA, ul. Konstytucji 3-go Maja 17

7.

05.07.2016

06.07.2016

Apteka na Placu, Plac Niepodległości 10

8.

06.07.2016

07.07.2016

Apteka, ul. Konstytucji 3 Maja 2/12

9.

07.07.2016

08.07.2016

DOZ Apteka Dbam o Zdrowie Natura,
ul. Konstytucji 3 Maja 2/10

10.

08.07.2016

09.07.2016

Apteka Cef@rm 36,6, ul. Wojska Polskiego 44

11.

09.07.2016

10.07.2016

Apteka "Dbam o zdrowie", ul. J. Piłsudskiego 15

12.

10.07.2016

11.07.2016

Apteka "VITA", Os. Południe 9

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe