Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwala sie regulamin określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród, zwany dalej "regulaminem".

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

2) pojemnikach - należy przez to rozumieć również worki, kosze, kosze uliczne, kontenery służące do gromadzenia odpadów komunalnych;

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone przez Gminę w celu gromadzenia odpadów zebranych selektywnie, z tym, że punkty takie mogą być stacjonarne lub mobilne. Punktem mobilnym jest także samochód odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

4) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jedeń ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w Krajowym Programie Gospodarowania Odpadami, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów;

5) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcje odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać administracji budowlano-architektonicznej;

6) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rajgród.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości m.in. poprzez:

1) bieżące zbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i bezzwłocznie umieszczanie ich w pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości, dopuszcza się samodzielne dostarczenie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

2) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych lub służących selektywnej zbiórce zbiórce odpadów,

3) dbanie o nieprzepełnianie pojemników poprzez odpowiedni dobór ich pojemności,

4) wystawiane pojemników z odpadami w dniu ich odbioru przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę, a w przypadku zabudowy letniskowej - we wskazanych przez Gminę lokalizacjach zbiorczych.

§ 4.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papieru i tektury,

2) tworzyw sztucznych,

3) metali - drobnego złomu,

4) szkła kolorowego i bezbarwnego,

5) odpadów zielonych,

6) wystudzonego popiołu,

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

8) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

9) zużytych baterii i akumulatorów,

10) budowlanych i rozbiórkowych,

11) przeterminowanych leków i chemikaliów,

12) zużytych opon,

13) styropianu opakowaniowego,

14) odpadów zmieszanych, niezawierających odpadów wymienionych w pkt. 1-13.

§ 5.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich wystąpieniu oraz innych zanieczyszczeń w miarę powstających potrzeb.

2. W przypadku oblodzenia, część nieruchomości służącą do użytku publicznego należy posypać piaskiem lub innym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

3. Wymienione wyżej zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niezakłócających ruchu drogowego lub ruchu pieszych, a w przypadku braku takich miejsc - usunięte z nieruchomości.

§ 6.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, z zastrzeżeniem, że powstające ścieki nie mogą bezpośrednio wpływać do ziemi lub zbiornika wodnego.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 7.

Na terenie Gminy Rajgród, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach, dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki), a także korka i kory oraz papieru i tektury, niezawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii, itp., o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

2) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

3) umieszczania w pniach drzew oraz w ich koronach afiszy, reklam, ogłoszeń, nekrologów;

4) wywożenia i wysypywania odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8.

1. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w spełniających obowiązujące normy pojemnikach o minimalnej pojemności 60 l.

2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w spełniających normy pojemnikach w zależności od przeznaczenia o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy miesięczne:

1) dla koszy ulicznych - 30 l,

2) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej - 110 l na każdych 3 mieszkańców,

3) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej:

a) 110 l na każdych 3 mieszkańców - w przypadku budynków zamieszkałych do 9 osób,

b) 1100 l na każdych 30 mieszkańców,

4) dla budynków przedszkoli, szkół oraz budynków użyteczności publicznej - 110 l,

5) dla lokali gastronomicznych, pól kampingowych, pól namiotowych - 110 l,

6) dla ośrodków wczasowych:

a) w miesiacach maj - wrzesień - 7000 l (KP7),

b) w pozostałych miesiacach - 110 l,

8) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, itp. - 110 l,

9) w zakładach usługowych, produkcyjnych i handlowych - 110 l na każdych 10 pracowników,

10) domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 110 l,

11) miejsca użyteczności publicznej, cmentarze - 110 l.

§ 9.

1. Pojemniki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i odbierających odpady, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców, jak i dla osób trzecich.

2. Odpady komunalne z nieruchomości w zabudowie letniskowej odbierane będą w kontenerach zbiorczych we wskazanych przez Gminę lokalizacjach.

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny na nieruchomościach o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 5, 9,11 należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 10.

W pojemnikach na odpady komunalne nie można gromadzić w szczególności śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, szlamu, substancji palnych, żrących, toksycznych, materiałów wybuchowych, padłych zwierząt oraz substancji płynnych.

§ 11.

Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w miejsce umożliwiające swobodne do nich dojście bądź dojazd.

§ 13.

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 5.

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej, niż 1 raz na 4 tygodnie, zastrzeżeniem ust. 4.

3. Odpady komunalne zmieszane z domków letniskowych i działek letniskowych będą odbierane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.

4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z domków letniskowych i działek letniskowych będą odbierane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na cztery tygodnie.

5. Odpady komunalne zmieszane z cmentarzy będą odbierane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy czym w miesiącach październik i listopad - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.

6. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się obowiązek bezzwłocznego usuwania odpadów oraz nieczystości ciekłych po zakończeniu imprezy.

7. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek lub dostarczene do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Zuźyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczonych w przychodniach, aptekach lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego budowę lub remont.

11. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazać do specjalistycznych punktów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12. Chemikalia oraz zużyte opony należy należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

13. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości lub na chodnikach albo innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości z terenu której dany odpad pochodzi, za zgodą właściciela nieruchomości. Gromadzenie mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.

14. Kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać co najmniej dwa razy w miesiącu, a w razie zwiększonej ilości odpadów, z częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia. Kosze zlokalizowane na skwerach, zieleńcach, w parkach należy opróżnić z częstotliwością wynikającą z lokalnych potrzeb w tym zakresie.

§ 14.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z tetrenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości nie rzdziej niż dwa razy do roku, z wyjątkiem nieruchomości użytkowanych nie dłużej niż 7 miesięcy w roku - minimum 1 raz w roku.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania faktu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15.

Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

§ 16.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

§ 17.

Powstające w gospodarstwach domowych oraz w zabudowie letniskowej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

§ 18.

Organizacja selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmuje:

1) system odbierania "u źródła", w którym wyselekcjonowane frakcje odpadów odbierane zostają bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną niniejszym regulaminem,

2) system "donoszenia", w którym mieszkańcy muszą dostarczyć zebrane przez siebie frakcje odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 19.

W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła" mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania frakcji odpadów wymienionych w § 4, natomiast podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest odebrać selektywnie co najmniej następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal - drobny złom,

2) papier i makulaturę,

3) szkło kolorowe i szkło bezbarwne

4) odpady zmieszane.

§ 20.

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 4 niniejszej uchwały, z wyjątkiem pkt. 14.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

1) materiały zawierające azbest,

2) papy,

3) szyby samochodowe,

4) szkło zbrojone i hartowane,

5) części samochodowe (zderzaki, reflektory, itp.),

6) styropian inny niż opakowaniowy,

7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

8) odpady z opakowań cieknących,

9) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,

10) odpady komunalne zmieszane.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 21.

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części lub przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się odbiorem i utylizacją padłych zwierząt.

7. Osoby utrzymujace zwierzęta domowe mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, aby zapobiec roznoszeniu chorób zakaźnych.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22.

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z chwem lub hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór,

4) zabezpieczyć teren nieruchomości w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) nieruchomości zajęte pod zabudowę wielorodzinną;

2) nieruchomości zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację przeprowadza się raz do roku w okresie od 1 do 31 października.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 24.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu

§ 25.

Tracą moc:

1) uchwała Nr XXXV/229/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3938);

2) uchwała Nr XXXVIII/254/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 579);

3) uchwała Nr XXXIX/263/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1428);

4) uchwała Nr XLIV/294/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3144).

§ 26.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe