Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/153/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Ustala się, że:

1) od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez nich ilość odpadów komunalnych;

2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone stosownie do potrzeb, jednak nie rzedziej niż:

a) raz na dwa tygodnie w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych, z zastrzeżeniem lit. c i e;

b) raz na cztery tygodnie w przypadku odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, z zastrzeżeniem lit. d;

c) raz na dwa tygodnie w przypadku odpadów zmiesznych pochodzących z zabudowy letniskowej, przy czym w miesiącach kwiecień, maj, wrzesień, październik - nie rzadziej niż raz na tydzień, natomiast w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;

d) raz na cztery tygodnie w przypadku odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących z zabudowy letniskowej, przy czym w miesiącach czerwiec lipiec, sierpień - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

e) jeden raz w miesiącu w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z cmentarzy, przy czym w miesiącach paździelnik, listopad - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

3) meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą na terenie Gminy Rajgród w zależności od potrzeb, z wyznaczonych miejsc w ramach organizowanych okresowo zbiórek, lub będą dostarczane samodzielnie przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

4) odpady powstałe na terenie nieruchomości i posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rajgród będą traktowane jako odpady komunalne zmieszane;

5) właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy zdeklarowali selektywne gromadzenie odpadów komunalnych zapewnione zostaną worki do poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) właścicielom nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zapewnione zostaną pojemniki na odpady komunalne, w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7) odpady komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie powstające na nieruchomościach w zabudowie letniskowej będą odbierane w kontenerach zbiorczych w lokalizacjach wskazanych przez Gminę Rajgród.

§ 3.

1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny.

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się w Rajgrodzie, przy ul. Warszawskiej 2A.

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi w w zakresie odbierania odpadów komunalnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4.

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród,

b) telefonicznie pod nr (86) 272 19 47,

c) faksem pod nr (86) 272 19 41,

c) osobiście w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, pok. nr 6,

d) pocztą elektroniczną na adres: mailto:gmina@umrajgrod.pl

2. Zgłoszenie powinno obejmować adres nieruchomości, dane osobowe właściciela nieruchomości i osoby zgłaszajacej, datę zdarzenia, opis nieprawidłowości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/255/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz 580).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe