Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/154/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

4. Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnosi się w terminie do dnia 15 września danego roku, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku rozpoczęcia użytkowania nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe po upływie terminu płatności określonego w ust. 4 opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr VII/81/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2269).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe