Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bakałarzewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 464) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:

W = (X1 + X2 +...+ XN): [(X1:Y1 + X2:Y2 +...+XN: YN)], gdzie:

W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin;

X1, X2,...,XN - oznacza liczbę godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych przydzielonych danemu nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły;

Y1, Y2,...,YN - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk ujętych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustalonych na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Ilorazy X1:Y1, X2:Y2,...,XN:YN, wymienione w ust. 1, przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.

3. Wymiar oznaczany literą W, o którym mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych godzin, w ten sposób, że wielkości wynoszące do 0,50 pomija się, a wartości 0,50 i więcej - podwyższa się do pełnej godziny.

§ 2. Wszystkie godziny realizowane powyżej wymiaru ustalonego w § 1 stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe