| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/76/2016 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/98/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r., poz.2501).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Stanisław Czarniecki


Załącznik do uchwały Nr XIV/76/2016
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynki

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynki.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Krynek lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Krynek na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Krynki podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (ugkrynki.pbip.pl);

3) nieruchomości - rozumie się przez to zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

4) pojemnikach - rozumie się przez to także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia odpadów;

5) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez Gminę Krynki miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie;

6) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania i porządku na terenie nieruchomości

§ § 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Selektywna zbiórka odpadów polega na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w ust. 3 i przekazaniu ich podmiotowi odbierającemu odpady z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

3. W drodze selektywnej zbiórki, wydzieleniu z wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje odpadów:

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe ;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady zielone z pielęgnacji ogródków i parków;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlano - remontowe;

12) zużyte opony.

2. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie nieruchomości służących do użytku publicznego w czystości i porządku poprzez jej wykaszanie, zbieranie liści, gałęzi.

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości mycie samochodów osobowych może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzenia ścieków z mycia samochodów do wód powierzchniowych lub do gruntu.

2. Zabrania się mycia samochodów ciężarowych i autobusów poza myjniami.

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulację pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

2. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych nna terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.

2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie nieruchomości, na której powstają odpady, właściciele nieruchomości obowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników na odpady komunalne, na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, w formie umowy.

3. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki i worki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l;

2) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności nie mniejszej niż 60 l;

4) kosze uliczne na odpady o pojemności od 10 do 80 l;

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlano - remontowe;

6) pojemniki przeznaczone na przeterminowane lekarstwa;

7) pojemniki na zużyte baterie.

§ 8. 1. W zabudowie wielorodzinnej dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę,

2) biały - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,

3) zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe lub mieszane,

4) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metale,

5) brązowy - z przeznaczeniem na odpady zielone.

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej powinny być ustawiane w tak zwanych gniazdach znajdujących się na terenie lub bezpośrednim sąsiedztwie każdego punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Gniazdo powinno składać się z pojemników o pojemności co najmniej 240 l (wskazane 1100 l), po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się przeźroczyste, bądź zgodne z kolorystyką określoną w § 8 ust.1 worki z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 60 l, które są odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu.

4. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy stosować pojemniki określone w § 7 ust.3 pkt 1-3, w tym do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki i worki o kolorystyce określonej w § 8 ust.1 . Na pojemnikach powinna być umieszczona w sposób trwały czytelna informacja zawierająca dane identyfikujące jednostkę wywozową odbierającą odpady komunalne.

5. Pojemniki i worki z tworzywa sztucznego o kolorystyce określonej w § 8 ust. 1 przeznaczone na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów.

6. Zabrania się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

§ 9. 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, uwzględniając następujące normy:

1) 30 l na 1 mieszkańca na 1 miesiąc w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) 60 l na 1 mieszkańca na 1 miesiąc w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące normy:

1) właściciele domków letniskowych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami użyteczności publicznej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

a) dla szkół - 3 l na każdego ucznia i pracownika,

b) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,

c) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

d) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,

f) dla obiektów świadczących usługi hotelarskie - 20 l na jedno miejsce noclegowe,

g) dla ogródków działkowych - 10 l na każdą działkę w okresie sezonu to jest od 1 marca do 31 października każdego roku,

h) dla cmentarzy - 5 l na każde 10 miejsc pochówku.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z § 9 ust. 1 i 2.

§ 10. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. Odległość pomiędzy koszami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, jednak nie może przekraczać 800 m. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze powinny uniemożliwiać wydostawania się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 12. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu z terenów miejskich i wiejskich gminy, a w miesiącach od kwietnia do października z terenów miejskich gminy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie terenów miejskich i wiejskich gminy, a w miesiącach od kwietnia do października z terenów miejskich gminy nie rzadziej niż raz na tydzień;

3) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

4) dla domków letniskowych i ogródków działkowych - co najmniej jeden raz w miesiącu;

5) z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w tygodniu;

6) z cmentarzy - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady.

§ 13. 1. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-5 odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu;

2) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu;

3) dla obiektów użyteczności publicznej, w tym cmentarzy, punktów handlowych i usługowych - co najmniej jeden raz w miesiącu;

4) dla domków letniskowych i ogródków działkowych - co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 6 odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu terenów miejskich i wiejskich gminy, a w miesiącach od kwietnia do października z terenów miejskich gminy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie z terenów miejskich i wiejskich gminy, a w miesiącach od kwietnia do października z terenów miejskich gminy nie rzadziej niż raz na tydzień;

3) dla obiektów użyteczności publicznej, w tym cmentarzy, punktów handlowych i usługowych - co najmniej jeden raz w miesiącu;

4) dla domków letniskowych i ogródków działkowych - co najmniej jeden raz w miesiącu.

3. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 9, 10 i 12 dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku.

§ 14. W zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odpady wymienione w § 3 ust. 3 pkt 9, 10 i 12 należy wystawić w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiające ich sprawny odbiór przez podmiot odbierający odpady.

§ 15. Odpady budowlano - remontowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w kontenerach przeznaczonych do gromadzenie tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę wywozową, ustawionych w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej. Koszt ich wywozu obciąża właściciela nieruchomości.

§ 16. 1. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 13, § 14 i § 15, selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 - 12 mieszkańcy mogą dostarczać:

1) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach;

3) baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach;

4) ilość i rodzaj nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlano - remontowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określa odrębna uchwała.

2. Miejsca i terminy zbierania odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1-3, udostępnione są do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w Biuletynie Informacji Publicznej (ug-krynki.pbip.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynkach (www.krynki.com.pl).

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 18. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik na odpady komunale o pojemności minimum 240 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne - 1 szalet powinien przypadać na nie więcej niż 200 uczestników. Organizator obowiązany jest do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu imprezy oraz terenów przyległych, które zostały zanieczyszczone w wyniku tej imprezy, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 19. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).

§ 21. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach zabudowanych, poza miejscami wymienionymi w § 20.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca wspólnego użytkowania.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta;

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory;

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 23. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 24. 1. Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze, a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwnicze, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają obowiązkowej deratyzacji.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, za wyjątkiem właścicieli budynków jednorodzinnych, przeprowadzają ich właściciele na własny koszt w następujących terminach:

1) dwa razy w roku kalendarzowym:

a) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 do 15 kwietnia,

b) deratyzację jesienną, w terminie od dnia 15 do 30 października.

2) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

3. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien być realizowany w miarę potrzeby.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »