| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/77/2016 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3,ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie:

1) rodzajów i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

§ 2. 1. Na terenie Gminy Krynki odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości są gromadzone w podziale na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier i tektura;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;

6) opakowania wielomateriałowe;

7) odpady zielone z pielęgnacji ogródków i parków;

8) przeterminowane leki i chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlano - remontowe;

13) zużyte opony.

2. Od mieszkańców gminy Krynki nie będą przyjmowane odpady jeśli ich rodzaj i ilość wskazywałaby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się od właściciela nieruchomości każdą zebraną ilość odpadów komunalnych, o których mowa w § 2.1pkt 1-11 oraz pkt 13.

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2.1 pkt 1-6,pkt 10, pkt 11 oraz pkt 13, jest realizowana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż:

1) raz na miesiąc - w przypadku terenów wiejskich gminy, zarówno w przypadku odpadów zebranych selektywnie jak i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) raz na miesiąc - w przypadku selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych z terenów miejskich gminy w zabudowie jednorodzinnej;

3) raz na miesiąc - w przypadku selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych z terenów miejskich gminy w zabudowie wielorodzinnej;

4) raz na miesiąc - w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów miejskich gminy w zabudowie jednorodzinnej, a w miesiącach od kwietnia do października z terenów miejskich gminy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

5) raz na dwa tygodnie - w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów miejskich gminy w zabudowie wielorodzinnej, a w miesiącach od kwietnia do października z terenów miejskich gminy nie rzadziej niż raz na tydzień;

6) dwa razy do roku - w przypadku odpadów, o których mowa § 2.1 pkt 10, pkt 11 oraz pkt 13.

2. Odbiór odpadów zielonych z pielęgnacji ogródków i parków realizowany jest w okresie od 1 kwietnia do 31 października zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż:

1) raz na miesiąc - z terenów wiejskich gminy;

2) raz na dwa tygodnie - z terenów miejskich gminy w zabudowie jednorodzinnej;

3) raz na tydzień - z terenów miejskich gminy w zabudowie wielorodzinnej.

3. Dopuszcza się możliwość kompostowania odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

4. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości ustala termin oraz cenę odbioru indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych w zależności od potrzeb.

5. Zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia powinny być odbierane przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych według zapotrzebowania, dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub innych punktów zbiórki organizowanych przez podmioty na terenie gminy.

§ 5. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Krynkach przy ulicy 1 Maja 9.

2. Godziny otwarcia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udostępnione są do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Biuletynie Informacji Publicznej (ug-krynki.pbip.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynkach ( http://www.krynki.com.pl).

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działający na terenie Gminy Krynki w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obsługuje mieszkańców gminy w zakresie frakcji odpadów, o których mowa w § 2.1 pkt 2 - 13.

4. Ustala się roczny limit wynoszący 70 kg na pojedynczą nieruchomość odpadów budowlano - remontowych w postaci gruzu ceglanego i betonowego oraz odpadów z materiałów ceramicznych pochodzących z drobnych prac remontowych przyjmowanych do PSZOK.

5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

6. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać z podaniem danych nieruchomości i właściciela do Urzędu Miejskiego w Krynkach pisemnie na adres: Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki, telefonicznie na numer tel. 85-7228-550 lub elektronicznie na adres: kancelaria@krynki.pl.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 8. Traci moc uchwała nr XV/103/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 618), zmieniona uchwałą nr XXIV/172/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3762).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Stanisław Czarniecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »