Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 30 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz.1649, poz. 1923, z 2016r., poz. 195, poz.615) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/68/2016 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r., poz. 1684) wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Opłatę targową uiszcza się w dniu dokonywania sprzedaży".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowymn Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Stanisław Czarniecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe