Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Krynki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r., poz.406, z 2014r., poz. 423, z 2015r., poz. 337 i poz. 1505 ) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012r., poz. 642, poz. 908, z 2013r., poz. 829) uchwala:


STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNKI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Krynki zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012r., poz. 642 ze zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz.406 ze zm.),

3) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 3. Siedziba Biblioteki mieści się przy ul. Cerkiewnej 3 w Krynkach.

§ 4. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Krynki, zwana dalej Organizatorem.

§ 5. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

§ 6. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej.

Rozdział 2.
Cele i zakres działania

§ 7. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

§ 8. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) obsługa czytelników, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej;

4) popularyzacji książki i czytelnictwa;

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

6) doskonalenie form pracy bibliotecznej.

§ 9. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb lokalnej społeczności.

Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 10. Organem zarządzającym Biblioteki jest Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Krynek w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 11. Kierownik jest przełożonym pozostałych pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

§ 12. Kierownik powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach. Zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

§ 13. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 14. Działalność Biblioteki finansowana jest w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Organizatora, dochdów własnych, dotacji z budżetu Państwa, darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 17. Traci moc uchwała nr XII/94/04 z dnia 27 października 2004r. Rady Gminy Krynki w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Krynki (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 167, poz. 2201), uchwała nr XIV/109/04 z dnia 31 grudnia 2004r. Rady Gminy Krynki w sprawie zmiany w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Krynki ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 15, poz. 225) oraz uchwała nr IV/24/2011 z dnia 24 lutego 2011r. Rady Miejskiej w Krynkach w sprawie zmiany w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Krynki ( Dz. Urz. Woj. Podl. nr 79, poz.866).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Stanisław Czarniecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe