Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art.13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz.406, z 2014r., poz. 423, z 2015r., poz. 337 i poz. 1505 ) uchwala:


STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYNKACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach, zwany dalej GOK jest gminną instytucją upowszechniania kultury .

2. Siedziba GOK w Krynkach przy ul. Grodzieńskiej 7, a terenem działania jest Gmina Krynki.

3. W skład GOK wchodzą:

1) dom kultury przy ul. Grodzieńskiej 7;

2) dom kultury przy ul. Piłsudskiego 5.

§ 2. GOK działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz.406 ze zm.);

3) postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. GOK posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4. 1. Podstawowym celem statutowym GOK jest prowadzenie działalności kulturalnej:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze;

2) zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-sportowych społeczeństwa;

3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

4) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

5) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności kulturalnej;

6) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego;

7) ochrona dziedzictwa kulturowego gminy;

8) wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych;

9) współdziałanie z innymi instytucjami kultury i szkołami oraz z organizacjami pozarządowymi w celu upowszechniania kultury i kultury fizycznej;

10) promocja walorów kulturowych i turystycznych gminy;

11) Wydawanie publikacji własnych dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego gminy oraz działalności artystycznej w różnych dziedzinach.

2. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1, GOK jest zobowiązany do:

1) prowadzenia stałych form działalności w postaci zespołów artystycznych i kółek zainteresowań;

2) organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych;

3) organizacji konkursów, przeglądów i festiwali z różnych dziedzin sztuki;

4) organizacji wystaw sztuki profesjonalnej i amatorskiej;

5) dokumentowania własnej działalności statutowej i działalności amatorskiego ruchu artystycznego oraz wydarzeń kulturalnych w gminie.

§ 5. 1. GOK może prowadzić działalność, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na:

1) organizowaniu zleconych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym;

2) organizacji uroczystości rodzinnych i okolicznościowych;

3) organizowania konferencji, kursów i szkoleń;

4) wynajmu pomieszczeń i sprzętu;

5) prowadzenie kafejki internetowej;

6) usługi ksero;

7) ognisko muzyczne;

8) kursy językowe;

9) sprzedaż pocztówek, folderów, map;

10) sprzedaż wyrobów powstałych na zajęciach kół zainteresowań;

11) noclegi.

Rozdział 3.
Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

§ 6. 1. GOK zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Burmistrz Krynek, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

1) zarządzanie GOK;

2) dokonywanie w imieniu GOK czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych;

3) wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrz organizacyjnych GOK;

4) opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie informacji z ich wykonania;

4) sporządzanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania;

5) zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki, w tym funkcjonowania kontroli zarządczej;

6) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem GOK;

7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników.

§ 8. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników GOK.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 9. 1. GOK jest samorządową osobą prawną należącą do sektora finansów publicznych.

2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

4. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Krynki, sporządzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych.

§ 10. Źródłami finansowania GOK są:

1) przychody z prowadzonej działalności;

2) przychody z najmu pomieszczeń i sprzętu;

3) przychody z pobieranych opłat;

4) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy;

5) dotacje celowe z budżetu państwa;

6) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

7) inne źródła, w tym fundusze Unii Europejskiej.

§ 11. 1. GOK samodzielnie gospodaruje mieniem i środkami finansowymi, z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. GOK gospodaruje środkami finansowymi przeznaczonymi na dostawy, usługi i roboty budowlane z zastosowaniem przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych.

§ 12. Dyrektor przedstawia Burmistrzowi Krynek roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK.

§ 13. GOK korzysta z mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Krynki.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany Statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 15. Traci moc uchwała nr XII/95/04 Rady Gminy Krynki z dnia 27 października 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krynkach ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004r. nr 167, poz. 2202) oraz uchwała nr XIV/110/04 Rady Gminy Krynki z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kulltury w Krynkach ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005r. nr 15, poz. 226).

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Stanisław Czarniecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe