Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/96/2016 Rady Gminy Zawady

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/88/2016 Rady Gminy Zawady z dnia 14 marca 2016 r. dotyczacej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890, Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XI/88/2016 Rady Gminy Zawady z dnia 14 marca 2016 r. dotyczącej przzyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na rok 2016.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Zawady


Dariusz Targoński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe