Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/95/16 Rady Gminy Zawady

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/15 Rady Gminy Zawady z dnia 27 listopada 2015 roku dotyczącej opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 18909, Dz. U. z 2016 r. poz.446) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz.1197) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/64/15 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej w § 6 ust. 2 skreśla się tiret drugi i w jego miejsce dodaje się tiret o treści:"- p. Pawłowi Romanowi Wilczewskiemu."

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Zawady oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej UG Zawady.

Przewodniczacy Rady Gminy Zawady


Dariusz Targoński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe