Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/78/16 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasionówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasionówka w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/142/13 Rady Gminy Jasionówka z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasionówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Kraszewski


Załącznik do Uchwały Nr XIV/78/16
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JASIONÓWKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasionówka, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasionówka, w tym:

1) wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości obejmujące:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1) firmie wywozowej - należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jasionówka, bądź wydane przez Wójta Gminy Jasionówka zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach;

3) psie pracującym - należy przez to rozumieć psa specjalnie oznakowanego, asystującego osobie niepełnosprawnej (niesprawnej ruchowo, niewidomej), psa terapeutę lub psa policyjnego, po specjalistycznej tresurze, potwierdzonej odpowiednimi dokumentami;

4) PSZOK - należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego mają dostęp mieszkańcy gminy (pod nadzorem pracowników Urzędu Gminy), w którym prowadzona jest zbiórka odpadów w sposób selektywny;

5) RIPOK - należy przez to rozumieć regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych wskazaną wojewódzkim planie gospodarki odpadami;

6) stacji zlewnej - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia;

7) terenach wyłączonych z produkcji rolniczej - należy przez to rozumieć grunty wyłączone z produkcji w myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.);

8) terenach przeznaczonych do użytku publicznego - należy przez to rozumieć miejsca publiczne służące do zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie rekreacji, wypoczynku, komunikacji i edukacji;

9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

10) właścicielach nieruchomości - należy rozumieć także osoby i podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

11) WPGO - należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), wojewódzki plan gospodarki odpadami;

12) zakładzie - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, w szczególności sortownię, kompostownię, instalację przerobu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, składowisko z wyłączeniem RIPOK;

13) ZUOK - należy przez to rozumieć Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (w tym miejskie składowisko odpadów) w Hryniewiczach.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

Oddział 1.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

§ 3. 1. Ustanawia się selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów:

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;

2) metale i opakowania z metali;

3) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;

4) szkło i opakowania ze szkła;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) tekstylia;

7) odpady zielone;

8) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji.

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;

11) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

12) przeterminowane leki i chemikalia;

13) zużyte baterie i akumulatory;

14) zużyte opony;

15) powstające w gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin.

2. W przypadku braku możliwości odbioru odpadów wskazanych w ust. 1 pkt 1-6 i 8 bezpośrednio od właściciela nieruchomości ze względu na ilość odpadów, ich selektywna zbiórka prowadzona będzie w PSZOK.

3. Selektywna zbiórka preferowana będzie w PSZOK, w przypadku odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 7 i 9-15.

4. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez PSZOK określa odrębna uchwała.

5. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych na terenie budowy.

6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w niniejszym Regulaminie lub worki do tego przeznaczone.

7. Obok obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 ustawy, dotyczącego wyposażenia nieruchomości w pojemniki, dopuszcza się stosowanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki określi odrębna uchwała Rady Gminy w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi.

8. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Szczegółowe warunki odbioru odpadów z selektywnej zbiórki, ustala gmina z firmą wywozową, która jest zobowiązana do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do RIPOK, z godnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego.

Oddział 2.
Wymagania w zakresie uprzątania zanieczyszczeń

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości oraz wykonawcy robót budowlanych (na terenie budów) są zobowiązani do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w przypadku gołoledzi do usuwania śliskości poprzez posypywanie piaskiem (bez dodatku środków chemicznych szkodliwych dla zdrowia).

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy właścicieli nieruchomości, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

4. Piasek użyty w celu zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.

5. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych.

Oddział 3.
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 5. Mycie pojazdów samochodowych, poza myjniami samochodowymi, może się odbywać jedynie pod warunkiem, że wykonywane jest na terenie o nawierzchni szczelnej, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

§ 6. Naprawy samochodów, poza warsztatami naprawczymi, mogą się odbywać wyłącznie pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych, z tym że prowadzenie napraw blacharsko-lakierniczych oraz wymiany oleju, może się odbywać wyłącznie w warsztatach naprawczych.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemniki mogą być udostępnione przez firmę wywozową.

2. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do:

1) wyposażenia terenu budowy w WC i pojemniki na odpady;

2) utwardzenia wyjazdu z budowy i dbałości o czystość sąsiadujących chodników, ulic i innych miejsc ogólnodostępnych, poprzez systematyczne usuwanie zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzoną budową.

§ 8. 1. Odpady mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, kontenerach, spełniających wymagania Polskich Norm bądź posiadających deklarację zgodności wystawioną przez producenta wyłącznie do tego celu przeznaczonych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów powinny mieć pojemność od 60 l do 3500 l, a kontenery powyżej 3500 l.

3. Na obszarze zabudowy wielorodzinnej zbieranie odpadów prowadzone jest w sposób selektywny do pojemników o pojemnościach 1100 l, z podziałem na frakcje, o których mowa w § 3 ust. 1. Odpady niesegregowane zbierane są do pojemników o pojemnościach 1100 l, kontenerów o pojemności 3500 l lub większych.

4. Minimalna pojemność pojemników stosowanych do zbierania odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady wynosi 120 l.

5. Na drogach publicznych oraz na terenie nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, w tym na skwerach i w parkach, należy ustawiać trudnopalne pojemniki lub kosze uliczne o pojemności od 25 l do 120 l. Powinny być one wyposażone we wkłady blaszane lub worki foliowe ułatwiające opróżnianie.

6. Pojemniki lub kosze, o których mowa w ust. 5 rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych na głównych skrzyżowaniach dróg, przystankach komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

7. Pojemniki lub kosze uliczne powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

8. Pojemniki na odpady komunalne drobne służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów, a częstotliwość ich opróżniania jest uzależniona od liczby zamieszkałych osób i masy odpadów wytwarzanych i zbieranych w sposób selektywny i zostanie określona odrębną uchwałą.

9. W sytuacjach wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich dodatkowo w szczelnych workach.

10. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów zaleca się stosowanie pojemników odpowiadających ogólnym warunkom określonym w Regulaminie utrzymanych w następującej kolorystyce:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i makulaturę;

2) zielony - z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe;

3) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale;

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

11. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być oznaczone napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone oraz nazwę właściciela lub posiadacza pojemnika. Dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki odpadów przy zachowaniu opisanej w ust. 10 kolorystyki oraz oznakowania opisanego w niniejszym ustępie.

12. Dopuszcza się, za zgodą właściciela nieruchomości, stosowne oznakowanie pojemnika umożliwiające jego identyfikację.

§ 9. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów należy ustawić w granicach nieruchomości w miejscu wydzielonym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń.

3. Właściciel nieruchomości zapewnia firmie wywozowej swobodny dostęp do pojemników do gromadzenia odpadów, umożliwiając ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. Częstotliwość opróżniania pojemników określona zostanie w odrębnej uchwale.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości oraz wykonawcy robót budowlanych są zobowiązani utrzymywać pojemniki do gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

2. Miejsce ustawienia pojemników i kontenerów należy utrzymywać w czystości.

3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

4. Obowiązki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio także do pojemników na odpady, ustawionych w pasach drogowych ulic, na przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 11. Odpady wielkogabarytowe gromadzi się w wyznaczonych miejscach na terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania z tej nieruchomości przez osoby trzecie, nienaruszający estetyki otoczenia i umożliwiający swobodny dostęp firmie wywozowej.

§ 12. Gromadzenie odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych może odbywać się wyłącznie w specjalnie przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych, odrębnych pojemnikach i kontenerach, których ustawienie nie może powodować utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników.

§ 13. Właściciele nieruchomości, na której organizowane są imprezy masowe o charakterze publicznym, administratorzy targowisk i giełd zobowiązani są do:

1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią liczbę pojemników i/lub kontenerów na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet;

2) zawarcia umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczanie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i sprzątnięcie;

3) oczyszczenia terenu i usunięcia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy;

4) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba, a zanieczyszczenie terenu spowodowane zostało imprezą lub zgromadzeniem.

§ 14. 1. Ustawianie i opróżnianie ulicznych pojemników na odpady, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia, zapewniają na terenach:

1) osiedli mieszkaniowych - zarządcy lub właściciele nieruchomości;

2) obiektów użyteczności publicznej - zarządcy tych obiektów;

3) dróg publicznych - zarządcy tych dróg;

4) przystanków komunikacji publicznej - zarządzający tymi przystankami, bądź gmina - na przystankach komunikacyjnych, będących własnością lub w zarządzie gminy oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

2. Ilość nieczystości ciekłych ustala się na podstawie zużycia wody określonego wg wskazań wodomierza, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikające z odrębnych przepisów.

§ 15. Ustala się następujące zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne:

1) na terenie nieruchomości zamieszkałej - co najmniej jeden pojemnik o poj. 120 l;

2) na terenie nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady - co najmniej jeden pojemnik o poj. 120 l;

3) jeżeli ilość pojemników lub kontenerów na odpady ustawionych na nieruchomości zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym Regulaminie jest niewystarczająca, należy ustawić pojemniki dodatkowe lub o większej pojemności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach, odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe, które nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, bądź przydomowej oczyszczalni ścieków - w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku okresowego zwiększenia ilości odpadów dopuszcza się możliwość stosowania dodatkowo worków do selektywnej zbiórki odpadów.

2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą one być gromadzone w sposób wyodrębniony, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 17. Odpady niebezpieczne w tym medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

§ 18. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne oraz powstające odpady w wyniku pielęgnacji parków, cmentarzy, trawników powinny być gromadzone oddzielnie i przekazywane w całości do instalacji. Z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie.

§ 19. 1. Odpady w postaci zwłok zwierzęcych nie mogą być gromadzone wraz z odpadami komunalnymi. Zasady postępowania w tym zakresie określają przepisy odrębne.

2. Odpady z wypadków powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej nie mogą być gromadzone wraz z odpadami komunalnymi. Zasady gospodarowania nimi określają przepisy odrębne.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być transportowane przez jednostki posiadające odpowiednie zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach i niezwłocznie przekazywane do punktu ich unieszkodliwiania.

§ 20. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani zawrzeć umowę z firmą wywozową oraz przechowywać przez okres 2 lat i okazywać osobom upoważnionym do kontroli takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

§ 21. 1. W celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego, częstotliwość usuwania stałych odpadów komunalnych wynosi:

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - odpady niesegregowane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, odpady segregowane nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc;

2) z nieruchomości obejmujących budynki wielorodzinne, szpitalne, szkoły, przedszkola lub inne służące przebywaniu większej liczby osób - odpady niesegregowane nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, odpady segregowane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; częstotliwość usuwania stałych odpadów komunalnych wynika z rzeczywistego stanu napełnienia pojemników.

3) dla odpadów gromadzonych w pojemnikach lub koszach ulicznych z terenów określonych w § 8 ust. 5 - w miarę potrzeb ich napełnienia nie rzadziej jednak niż 1 raz na tydzień.

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej, wynika z zużycia wody i pojemności zbiornika. Właściciel nieruchomości nie może dopuścić do przepełnienia zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych.

3. Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych na teren własnej posesji jak i na pobliskie tereny, w tym również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych oraz wykorzystywania ich w rolnictwie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 22. Pojemniki i kontenery na odpady ustawione na terenach użytku publicznego powinny być opróżniane na tyle często, aby nie dopuszczać do ich przepełnienia.

§ 23. 1. Przenośne toalety publiczne powinny być opróżniane i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami producentów.

2. Przenośne toalety publiczne rozstawiane na czas trwania imprez masowych powinny być opróżniane i dezynfekowane z częstotliwością uzależnioną od potrzeb.

Rozdział 5.
Wymagania Wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 24. Gospodarka odpadami w Gminie Jasionówka opiera się na wskazanym w uchwale Sejmiku Województwa w sprawie wykonania WPGO regionie gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 25. Odpady komunalne odebrane przez firmy wywozowe powinny być przekazywane do RIPOK wskazanych w uchwale w sprawie wykonania WPGO.

§ 26. W przypadku wystąpienia awarii RIPOK, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te powinny być przekazywane do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania WPGO.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 27. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla otoczenia.

2. Do obowiązków osób utrzymujących lub sprawujących opiekę nad psami i innymi zwierzętami domowymi należy:

1) stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi; zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający jego opuszczenie;

2) w miejscach publicznych - prowadzenie psów na uwięzi;

3) prowadzenie psów agresywnych - w tym wszystkich psów ras wymienionych w przepisach odrębnych tj. w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami - wyłącznie na uwięzi oraz w założonych kagańcach;

4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia i w miejscach mało uczęszczanych, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem - wyjątek ten nie dotyczy psów wymienionych w pkt. 3;

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych i częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz wyrzucanie nieczystości spowodowanych przez zwierzęta do oznakowanych pojemników lub pojemników na odpady komunalne;

6) zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenie starań aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia;

7) przekazywanie padłych zwierząt za pośrednictwem specjalistycznej firmy do punktów zbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych.

3. Obowiązki określone w ust. 2 pkt 1 - 5 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta domowe wykorzystywane do celów specjalnych, tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

§ 28. Zabrania się:

1) pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie zabezpieczonym;

2) wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej, a także do placówek handlowych, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, zakładów produkcji spożywczej i pomieszczeń, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości, przy czym zakaz nie dotyczy psów pracujących.

§ 29. Właściciele psów zobowiązani są do poddawania ich szczepieniom przeciwko wściekliźnie.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 30. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) o zabudowie wielorodzinnej;

2) przeznaczonych do użytku publicznego;

3) budownictwa jednorodzinnego na działkach o powierzchni do 600 m2.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób utrzymujących gołębie rasowe, pocztowe i drób ozdobny.

3. Na pozostałych terenach gminy nie wymienionych w ust. 1 dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich na własny użytek, z zachowaniem niżej określonych wymagań:

1) pomieszczenia, w których zwierzęta są przetrzymywane spełniają warunki prawem przewidziane, w tym sanitarne i techniczne;

2) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierząt;

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych.

4. Zabrania się dokarmiania ptaków (w tym gołębi) wolnożyjących latem i gdy na zewnątrz panują dodatnie temperatury. W pozostałym okresie dopuszcza się możliwość dokarmiania, po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości i tylko w miejscach wskazanych przez właściciela, który zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku na danym terenie.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 31. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) zabudowane takimi obiektami jak:

a) budynki i budowle wykorzystywane do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych oraz służące do produkcji i przechowywania żywności,

b) placówki zbiorowego żywienia,

c) budynki użyteczności publicznej.

2. Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w terminie od 1 marca do 31 października.

§ 32. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 33. Policja, upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 34. Kto nie przestrzega przepisów niniejszego Regulaminu podlega sankcjom określonym w art. 10 ust. 1 pkt 2a ustawy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Kraszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe